Journal archive for Google Scholar Robot!

Scientific Journal of Exploration & Production Oil & Gas

ماهنامه علمی اکتشاف و تولید نفت و گازVolume 1383, Number 19 (2005-2)


نفت ناشی از احیا و تعمیر 40 حلقه چاهMOT در شرکت بهره برداری نفت و گاز مارون بازیافت می شود
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

رخداد
| [PDF-FA] | [XML] |

ترمیم آلودگی خاک توسط گیاهPhytoremediation
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ارایه روشی جهت پیش بینی رابطه SW-PC در مخازن نفتی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

کاربرد نظریه فراکتال ها در مهندسی نفت
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تفکری نو در مدیریت اکتشاف منابع هیدروکربوری
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مطالعه عملکرد میکروارگانیزم ها در از دیادبرداشت میکروبی از مخازن نفت (قسمت پایانی)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Phase Behavior Cur Of Reservoir Fluid
| [PDF-FA] | [XML] |

تغییرات تراوایی نسبی سیستم گاز میعانات در حین تولید در شرایط اطراف چاه (قسمت اول)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

استفاده از وارون سازی داده های لرزه ای برای تخمین تخلخل در منطقه عرب C میدان رشادت
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

شناسایی فابریک سنگی (Rock-Fabrics) و واحدهای جریانی (Flow Units) بر مبنای توصیف زمین شناسی مخازن کربناته, به عنوان ورودی شبیه سازهای مخازنی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مدیریت مخزن
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

نفت و اطلاع رسانی
| [PDF-FA] | [XML] |


Home | All volumes | All issues | All articles