Journal archive for Google Scholar Robot!

Scientific Journal of Exploration & Production Oil & Gas

ماهنامه علمی اکتشاف و تولید نفت و گازVolume 1383, Number 18 (2004-12)


تعمیرات خطوط لوله با نرم افزارMSP
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

رخداد
| [PDF-FA] | [XML] |

شاخص های عملکرد زیست محیطی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مقایسه مصرف فرآورده های عمده نفتی و انتشار گازهای مهم آلاینده
| [PDF-FA] | [XML] |

روز ایمنی و آتش نشانی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مطالعه عملکرد میکروارگانیزم ها در ازدیادبرداشت میکروبی از مخازن نفت
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

گاز؛ از مخزن تا فرآورده
| [PDF-FA] | [XML] |

آسیب های وارده به مخزن
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

کاربردهای تکنولوژی حفاری افقی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

رده بندی فرایندهای دیاژنتیکی آهک های سازند قم در شرق تهران در چارچوب زمان نسبی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

پژوهش توسعه تبلور دانایی, روز آمدی و فناوری
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بدون پژوهش تصمیم نگیریم
| [PDF-FA] | [XML] |


Home | All volumes | All issues | All articles