Journal archive for Google Scholar Robot!

Scientific Journal of Exploration & Production Oil & Gas

ماهنامه علمی اکتشاف و تولید نفت و گازVolume 1383, Number 17 (2004-11)


روش میکروبی
| [PDF-FA] | [XML] |

رخداد
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

آخرین وضعیت اکتشاف و تولید نفت و گاز در مناطق مختلف جهان
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ممیزی ایمنی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

فعالیت شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران در شش ماه اول سال 1383
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

طرح افزایش ظرفیت تولید نفت خام
| [PDF-FA] | [XML] |

آنالیز جامع مغزه در مخازن شکاف دار
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

کاربرد منطق فازی در طراحی عملیات حفاری
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

کاربرد لرزه نگاری در مدیریت مخزن
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تعیین نمودار تخریب سنگ مخزن حاصل از رسوب ذرات جامد با استفاده از شبیه سازی آزمایشگاهی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

روش های ازدیاد برداشت نفت
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

نقش فن آوری در امور بالا دستی
| [PDF-FA] | [XML] |

عملیات اکتشاف و توسعه همزمان در پنج بلوک کشور آغاز می شود
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |


Home | All volumes | All issues | All articles