Journal archive for Google Scholar Robot!

Scientific Journal of Exploration & Production Oil & Gas

ماهنامه علمی اکتشاف و تولید نفت و گازVolume 1383, Number 16 (2004-11)


متوقف ساختن تولیدH2S در مخزن
| [PDF-FA] | [XML] |

رخداد
| [PDF-FA] | [XML] |

مقدمه ای بر مدیریت مواد زاید
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

پیشرفت های اخیر در تکنولوژی سیلاب زنی با بخار
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ژئوشیمی مخزن: پل ارتباطی بین زمین شناسی مخزن و مهندسی مخزن
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تعیین نمودار تخریب سنگ مخزن حاصل از رسوب ذرات جامد با استفاده از شبیه سازی آزمایشگاه
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

نفت سنگین مهم ترین منبع انرژی هیدروکربنی برای قرن بیست و یکم
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ارزیابی پتانسیل هیدروکربوری
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

محیط رسوبی و میکروفاسیس های سازند ایلام در تنگه هرمز در حوضه رسوبی خلیج فارس
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

استراتژی اکتشاف
| [PDF-FA] | [XML] |

آموزش از راه دور در صنایع بالادستی
| [PDF-FA] | [XML] |

شروع عملیات حفاری در طرح توسعه 16 میدان نفتی
| [PDF-FA] | [XML] |


Home | All volumes | All issues | All articles