Journal archive for Google Scholar Robot!

Scientific Journal of Exploration & Production Oil & Gas

ماهنامه علمی اکتشاف و تولید نفت و گازVolume 1383, Number 13 (2004-8)


تکنولوژی جدیدی که از انسداد خطوط لوله به وسیله هیدرات گازی جلوگیری می کند
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

با یک همکار مبتکر
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

HAZOP
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

توصیف مخازن و واحدهای جریانی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

امتیاز نامه تزریق منوکسیدکربن
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تزریق آب به مخازن نفتی و نگاهی ویژه به تزریق آب سرد
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ترشوندگی سنگ مخزن
| [PDF-FA] | [XML] |

چاه های هوشمند, تولید را بهینه می سازند
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

چالش ها و پیچیدگی های تولید در مخازن گاز میعانی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

سیستم نفتی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

روش جدید تعیین نفوذپذیری واحد هیدرولیکی به کمک دستگاهDSI
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

اثر دیاژنز بر روی کانی های رسی و کاربرد آن در اکتشاف نفت
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

نفت سنگین
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

نقش زمین شناسی در امور بالادستی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مدار کنترل کننده موتور فشار قوی برای نخستین بار در شرکت مارون طراحی و نصب شد
| [PDF-FA] | [XML] |


Home | All volumes | All issues | All articles