Journal archive for Google Scholar Robot!

Scientific Journal of Exploration & Production Oil & Gas

ماهنامه علمی اکتشاف و تولید نفت و گازVolume 1383, Number 12 (2004-8)


روشی که توصیف پتروفیزیکی مخزن با استفاده از کنده های حفاری را سرعت می بخشد
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

آخرین وضعیت اکتشاف و تولید نفت و گاز در مناطق مختلف جهان
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مطالعه و بررسی فن آوری های جدید اندازه گیری میزان نمک و نفت خام
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی عملکرد جریان سنج چندفازی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

کارگاه آموزشی استراتژی ایمنی
| [PDF-FA] | [XML] |

رخداد
| [PDF-FA] | [XML] |

رسوب سولفید آهن در مخازن هیدروکربوری
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

عملبات ترمیم خطوط لوله تصمیم گیری های صحیح و اقتصادی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

سکانس های گونه 2 از نگاه چینه شناسی کانسی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

طرح افزایش ظرفیت تولید نفت خام
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

کاربرد امواج الکترومغناطیسی در روش های ازدیاد برداشت از مخازن(EMH)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

نقش سیالات حفاری بر کاهش راندمان بهره برداری از مخازن نفت و گاز
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

حجم نفت و گاز تشکیل شده از سنگ مادر چگونه محاسبه می شود؟
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

هرزروی در عملیات حفاری
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تخمین مقدار نفوذپذیری مخزن
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

نگاهی گذرا به نهمین نمایشگاه بین الملی نفت, گاز و پتروشیمی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

آشنایی با طرح جمع آوری گازهای, همراه نفت(آماک)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |


Home | All volumes | All issues | All articles