Journal archive for Google Scholar Robot!

Scientific Journal of Exploration & Production Oil & Gas

ماهنامه علمی اکتشاف و تولید نفت و گازVolume 1383, Number 11 (2004-6)


رخداد
| [PDF-FA] | [XML] |

بررسی روش های کنترل خوردگی در سیستم های سه فازی چاه ها و لوله های انتقال گاز
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

گاز طبیعی و محیط زیست
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

نظام مدیریت ایمنی, بهداشت و محیط زیستHSE-MS
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

معرفی واژه های کلیدی برای زمین شناسان چینه شناسی سکانسی(2)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

روش عملی برای جداسازی حداکثر آب همراه نفت تولیدی چاه ها
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تولید بیشتر, هزینه کمتر, ثمره حفاری با سیالات سبک
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

اهمیت کاربرد گل های حفاری پایه مصنوعی در حفاری های دریایی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تخلخل در مخازن کربناته(بررسی ویژگی های سیستم تخلخل در مخازن کربناته با استفاده از روش آنالیز تصویر(Image Analysis)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

کاربرد برگردان داده های لرزه ای سه بعدی در تخمین پارامترهای مخزنی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مدیریت در امور بالادستی(3)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تقدم HSE
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

آشنایی با طرح جمع آوری گازهای همراه نفت(آماک)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

نگاهی گذرا به پنجمین نمایشگاه بین المللی محیط زیست در ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |


Home | All volumes | All issues | All articles