Journal archive for Google Scholar Robot!

Scientific Journal of Exploration & Production Oil & Gas

ماهنامه علمی اکتشاف و تولید نفت و گازVolume 1383, Number 10 (2004-5)


رخدادهای علمی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

هیدرات ایمنی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ایمنی در سکوهای نفتی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مدلی برای پیش بینی سرعت خوردگی در چاه های نفت حاوی دی اکسیدکربن
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

خوردگی خطوط لوله نفت
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مبانی کاربرد میکروسکوپ الکترونی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

هیدرات های گازی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

اندازه گیری ترشوندگی سنگ مخزن
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تزریق جانبی رس در گسل های نرمال
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ساختار و مکانیزم های رسوب اجزای کلوئیدی نفت خام
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مفاهیم تکنولوژی Twister
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تفکیک گرهای فرا صوتیTwister تحولی نوین در فرآورش گاز
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

حفاری تحت تعادل
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ارزیابی سیستم های نفتی کرتاسه میانی تا میوسن آغازین و دورنمای آن در محدوده ناحیه زاگرس ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مدیریت در امور بالادستی(2)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

گاز و فرصت های فرارو
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |


Home | All volumes | All issues | All articles