Journal archive for Google Scholar Robot!

Scientific Journal of Exploration & Production Oil & Gas

ماهنامه علمی اکتشاف و تولید نفت و گازVolume 1383, Number 9 (2004-4)


معرفی نشریه
| [PDF-FA] | [XML] |

رخدادهای علمی, آموزشی
| [PDF-FA] | [XML] |

گازهای گلخانه ای
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بازرسی خطوط لوله توسط روش اولتراسونیک کوپل شده با گاز
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

معرفی واژه های کلیدی چینه شناسی سکانسی(قسمت اول)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

توپک های سیمانی موثر
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

رسوب گذاری آسفالتین و روش های جلوگیری از آن
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تولید از مخزن و مکانیزم های تولید
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

امکان سنجی استفاده از میکروارگانیسم ها در مخازن نفت سنگین ایران (ازدیاد برداشت میکروبی)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ضرایب بازیافت مخازن شکافدار
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

روش ابتکاری برای تولید نفت سنگین میدان کوه مند
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

به کارگیری روش های پیشرفته حفاری انحرافی و افقی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

شناسایی گسل های غیر مسدود
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ارزیابی مخزن بنگستان به وسیله نمودارهای چاه و مدل سازی لرزه ای در میدان نفتی اهواز
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

نمودار چگالی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مدیریت در امور بالا دستی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

به بهانه توسعه میدان نفتی آزادگان
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |


Home | All volumes | All issues | All articles