Journal archive for Google Scholar Robot!

Scientific Journal of Exploration & Production Oil & Gas

ماهنامه علمی اکتشاف و تولید نفت و گازVolume 1400, Number 190 (2021-9)


ارزیابی عملکرد اوپک در بازار جهانی انرژی در 61 سالگی
| [PDF-FA] | [XML] |

وزیر نفت دولت سیزدهم در 13 روایت
| [PDF-FA] | [XML] |

کوتاه
| [PDF-FA] | [XML] |

پیگ و پیگ‌رانی در خطوط لوله: چالش‌ها و پیشرفت‌ها
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ارزیابی تزریق ماده‌ی بازدارنده‌ی هیدرات در خطوط لوله‌ی گاز و مناطق عملیات نفتی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تحلیل فاجعه‌ی نفتی Deepwater Horizon برای آینده‌ی بهتر در صنعت نفت و گاز فراساحلی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مطالعه‌ی پارامترهای موثر بر ازدیاد برداشت نفت ناشی از تزریق دی‌اکسیدکربن به یکی از مخازن شکافدار ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

آستری‌های شکافدار / مشبک شده و بررسی کاربرد احتمالی آنها در دو میدان گازی ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مروری بر استفاده از نانوذرات در سیالات حفاری
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مروری بر مطالعات انجام شده روی ضریب سیمان شدگی و عوامل موثر بر آن و مقایسه ی نتایج روابط تجربی و آنالیز مغزه در یکی از میادین جنوب ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

وزیری از جنس نفت؛ شروعی دیگر
| [PDF-FA] | [XML] |


Home | All volumes | All issues | All articles