Journal archive for Google Scholar Robot!

Scientific Journal of Exploration & Production Oil & Gas

ماهنامه علمی اکتشاف و تولید نفت و گازVolume 1400, Number 188 (2021-7)


کوتاه
| [PDF-FA] | [XML] |

پیش بینی مخروطی شدگی آب در چاه های افقی و عمودی با استفاده از روابط همبستگی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

شرکت های خدمات نفتی و نقش آنها در توسعه ی بخش بالادستی نفت
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

کاربردهای عملی اینترنت اشیا در زنجیره‌ی ارزش صنعت نفت
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

عنوان مقاله: ارتقای سطح کیفی سامانه‌های رنگ و پوشش در بخش بالادستی نفت و گاز (خشکی و دریا)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی تأثیر نانوسیال اکسیدآهن تحت میدان الکترومغناطیس بر نتایج ازدیاد برداشت
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی مطالعات موردی موفق در پیشگیری و رفع رسوب آسفالتین در میادین نفتی جهان
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تعیین رژیم های جریان دوفازی و محاسبه افت فشار در یکی از چاه های میادین نفتی جنوب کشور تحت فرازآوری مصنوعی با گاز و بررسی اثر نرخ تزریق گاز، قطر لوله مغزی بر رژیم جریان
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

استخراج گسل‌های زمین شناسی با استفاده از تداخل سنجی راداری (منطقه مورد مطالعه تاقدیس نادر، شمال استان خراسان رضوی)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تشخیص مرز فوقانی و زیرین سازند تیرگان در میدان گازی خانگیران از روی نسبت نمودارهای اشعه ی گامای طیفی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

از مرکز نوآوری صنعت نفت تا پارک نوآوری صنعت نفت
| [PDF-FA] | [XML] |


Home | All volumes | All issues | All articles