Journal archive for Google Scholar Robot!

Scientific Journal of Exploration & Production Oil & Gas

ماهنامه علمی اکتشاف و تولید نفت و گازVolume 1400, Number 187 (2021-5)


امضای قرارداد 1.7 میلیارد دلاری توسعه ی میدان گازی فرزاد
| [PDF-FA] | [XML] |

کوتاه
| [PDF-FA] | [XML] |

مروری بر کاربرد ژئوشیمی در مطالعات تولید، توسعه و ازدیاد برداشت مخازن هیدروکربنی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ابعاد حقوقی حمل‌و‌نقل نفت و گاز
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

طراحی مدل فرآیند کارآفرینی صنعت نفت ایران با رویکرد روش شناسی سیستم‌های نرم
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

استفاده از گرافیت ورقه‌ورقه جهت جذب بقایای لکه‌های نفتی از آب‌های دریای خزر
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مدل‌سازی پدیده‌ی آشام در لوله‌ی مویینه با سطح مقطع دایره‌ای و مستطیلی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی رفتار پروپانت در فرآیند شکافت هیدرولیکی تحت شرایط درون‌چاهی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

چالش‌های مدیریت پیک مصرف گاز در ایران و ضرورت توسعه‌ی ظرفیت تاسیسات زیرزمینی ذخیره‌ی گاز طبیعی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مدل‌سازی سه‌بُعدی زمین‌آماری خصوصیات کشسان (الاستیک) ژئومکانیکی در مخزن به کمک روش‌های وارون‌سازی لرزه‌ای و داده‌های مربوط به چاه
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

نگاه به داخل با تعیین تکلیف میدان مشترک "فرزاد بی"، هر چند با تاخیر
| [PDF-FA] | [XML] |


Home | All volumes | All issues | All articles