Journal archive for Google Scholar Robot!

Scientific Journal of Exploration & Production Oil & Gas

ماهنامه علمی اکتشاف و تولید نفت و گازVolume 1395, Number 141 (2017-3)


مانیتورینگ سامانه های تولید و توزیع نفت و گاز در سیستم های کنترلی توزیع شده با به کارگیری الگوهای طراحی نرم افزار
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

اهمیت اندازه گیری و کنترل میزان ترکیبات کلرایدآلی در نفت خام و مطالعه تأثیرات آن بر روی فرآورده های استحصالی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ارائه روش کاری نوین جهت تعیین حداقل فشار امتزاجی گاز دی اکسید کربن در یکی از مخازن نفتی جنوب کشور
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

غربالگری معیارها، طراحی و بهینه سازی روش های فرازآوری مصنوعی در یکی از میادین نفتی جنوب غربی ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تعیین فواصل تولیدی/تزریقی چاه های گازی بر اساس مقایسه تغییرات نمودار اشعه گامای برداشت شده در زمان حفاری با نمودار گاما پس از بهره برداری از چاه
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

کاهش بازتاب های مصنوعی در مدل سازی عددی داده های عملیات لرزه نگاری
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

دشت ابادان A, B  ارزیابی خصوصیات مخزنی بخش سروک بالایی در چاه های 
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

 حذف بازتاب های چندگانه و درون یابی داده های لرزه ای با استفاده از تبدیل رادون با وضوح بالا  
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

(قرارداد یکپارچه سازی درخصوص منابع مشترک نفت و گاز (مفهوم و ماهیت
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

جایگاه فناوری بخش بالادستی صنعت نفت در برنامه های پنج ساله توسعه
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

 تحولات روابط ایران و عربستان و تأثیر آن بر بازار نفت 
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

اخبار
| [PDF-FA] | [XML] |

 تشریح آخرین دستاوردهای ملی برای توسعه صنعت نفت در دو نشست مهم 
| [PDF-FA] | [XML] |

 Macondo ،مراحل کنترل و هدایت جریان نفت و گاز به سطح و کشتن چاه 
| [PDF-FA] | [XML] |

میزگرد "درباره فناوری در بخش بالادستی صنعت نفت" با حضور مدیران مرتبط با حوزه پژوهش و فناوری در وزارت علوم و صنعت نفت  
| [PDF-FA] | [XML] |

صنعت نفت ، ایران ، آمریکا جستاری بر سیاست مداخله 1953 تا به حال  
| [PDF-FA] | [XML] |


Home | All volumes | All issues | All articles