Journal archive for Google Scholar Robot!

Scientific Journal of Exploration & Production Oil & Gas

ماهنامه علمی اکتشاف و تولید نفت و گازVolume 1395, Number 140 (2017-2)


نظام بین المللی تغییرات آب و هوایی و تأثیر آن بر توسعه و تولید از میادین نفتی ایران؛ محدودیت ها و اقدامات
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تخمین نرخ جریان و تخصیص تولید در چاه های یکی از میادین گازمیعانی کشور در حوزه ی خلیج فارس با استفاده از شیرهای کنترلی چند اریفیسی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ارائه ی رابطه ای تجربی جهت تخمین مقدار جذب سطحی گاز دی اکسیدکربن روی محیط متخلخل
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تأثیر متغیرهای رئولوژی و نرخ جریان سیال بر افت فشار در سیستم گردش سیال حفاری
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بایوزوناسیون سازند کژدمی بر مبنای آمونیت ها در تنگ ماغر (شمال غرب بهبهان)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بهبود تفسیر داده های لرزه ای به کمک روش اتوماتیک بازترکیب طیفی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تضعیف نوفه ی زمین غلت در داده ی لرزهای با استفاده از روش بانک فیلتر جهتی هرمی با ساختار درختی دوتایی و مقایسه ی آن با روش f-k
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ژئوترموبارومتری سنگ های آتش فشانی دشت مغان و هیدروکربن زایی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

کاربرد تحلیل خوشه ای برای تعریف عدد ناهمگنی در مدل های زمین شناسی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

فرصت ها و چالش های به کارگیری فن آوری میادین هوشمند در ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

انعطاف پذیری قراردادهای حفاری با تغییرات جهانی قیمت نفت
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

اخبار
| [PDF-FA] | [XML] |

فوران چاه ماکاندو در خلیج مکزیک
| [PDF-FA] | [XML] |

همکاری مطالعاتی شرکت ملی نفت ایران و یک شرکت ایرانی برای مطالعه ی پنج میدان
| [PDF-FA] | [XML] |

تأثیر اکتشاف و استخراج پیشرفته ی ذخایر غیرمتعارف هیدروکربنی بر صنعت نفت در ده سال آینده
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

پیشنهاد مدل تشکیل یک ابرشرکت بین المللی بالادستی نفت از درون شرکت ملی نفت ایران
| [PDF-FA] | [XML] |


Home | All volumes | All issues | All articles