Journal archive for Google Scholar Robot!

Scientific Journal of Exploration & Production Oil & Gas

ماهنامه علمی اکتشاف و تولید نفت و گازVolume 1395, Number 138 (2016-12)


توسعه ی مدل تحلیلی برای محاسبه ی ضریب بهره دهی چاه مایل در مخازن گازمیعانی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بهینه سازی تولید و تخصیص گاز بالابر به چاه های در حال بهره برداری یکی از مخازن غرب کشور در فرآیند فرازآوری با گاز
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

پیش بینی رفتار جریان در محیطی با تخلخل دوگانه با استفاده ازالگوریتم عددی استفست و اصل برهم نهی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مدیریت خوردگی سطوح خارجی تجهیزات تحت فشار سکوهای نفت و گاز
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مطالعه ی ساختارهای هیدروکربنی یکی از میادین جنوب غرب ایران با استفاده از داده های مگنتوتلوریک
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تضعیف تکراری ها با استفاده از تبدیل رادون سهموی روی داده ی لرزه ای دوبعدی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

پایش رشد و پیشروی گنبدهای نمکی زمین‎شناسی به‎منظور تعیین شدت فعالیت آنها با استفاده از تصاویر SAR (مطالعه‎ی موردی؛ گنبد نمکی گچین)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

گزینش زمان نخستین رسید با دقت زیاد و الگوریتم تصحیح
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی اثرگذاری نوسانات قیمت نفت خام بر صنعت حفاری از ابعاد مختلف
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مقایسه ی چارچوب کلی مدل قراردادهای نفتی شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب با مدل مصوب هیأت وزیران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی چرایی نیاز صنعت نفت به بستر فن آورانه ی مدیریت دانش
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تصویری از وضعیت کنونی پژوهش و فنآوری در صنعت نفت ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

اخبار
| [PDF-FA] | [XML] |

رئیس جمهور در آئین افتتاحیه ی پروژه ی بزرگ نفتی منطقه ی غرب کارون
| [PDF-FA] | [XML] |

اندازه ی شرکت های نفتی (دولتی و بین المللی) و سیاست کوچک سازی و کاهش تصدی گری
| [PDF-FA] | [XML] |


Home | All volumes | All issues | All articles