Journal archive for Google Scholar Robot!

Scientific Journal of Exploration & Production Oil & Gas

ماهنامه علمی اکتشاف و تولید نفت و گازVolume 1395, Number 137 (2016-11)


ساخت و تحلیل مدل کوپل ژئومکانیکی مخزن
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

گل پایه فیبری مهندسی؛ راه حلی نوین در کنترل هرزروی گل حفاری
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ارزیابی و بررسی توان تولید هیدروکربن ازسنگ منشاء احتمالی سازند کژدمی در یکی از میادین نفتی در فروافتادگی دزفول با استفاده از داده های ژئوشیمیایی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تعیین رخساره الکتریکی با استفاده از روش های خوشه سازی دریکی ازمخازن کربناته جنوب ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تحلیل بعد و امتداد ساختارهای زمین شناسی زیرسطحی با استفاده از داده های مگنتوتلوریک، مثال موردی از میدان نفتی سه قنات
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

استخراج گسل های زمین شناسی با استفاده از داده های سنجش از دور ( مطالعه موردی: منطقه کپه داغ- شمال استان خراسان شمالی )
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تعیین گسل و ریزگسل با استفاده از روش تابع خود همبسته کمینه/ بیشینه و منطق فازی بر روی داده های لرزه ای
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ارزیابی ژئوشیمیایی سازندهای شیشتو و سردر در حوضه طبس بر اساس داده های کروماتوگرافی گازی (GC)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی رابطه ی درآمدهای نفتی و برخی متغیرهای کلان اقتصادی و شاخص قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

شناسایی و اولویت بندی شاخص های ارزیابی عملکرد مراکز تحقیق و توسعه بر اساس مدل کارت امتیازی متوازن
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

نسل جدید قراردادهای نفتی و بررسی ضرورت ایجاد مرکز "رصدخانه فناوری" در صنعت نفت
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مدیریت درآمدهای نفتی در کشور نروژ
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

اخبار
| [PDF-FA] | [XML] |

قراردادهای جدید نفتی به پارس جنوبی رسید؛ امضای توافق نامه 4/8 میلیارد دلاری برای توسعه فاز 11
| [PDF-FA] | [XML] |

پیوند میان نفت و سازندگان داخلی تقویت می شود
| [PDF-FA] | [XML] |

از تشکیل شورای عالی مخازن تا ایجاد ساختار سیستماتیک مدیریت مخازن
| [PDF-FA] | [XML] |


Home | All volumes | All issues | All articles