Journal archive for Google Scholar Robot!

Scientific Journal of Exploration & Production Oil & Gas

ماهنامه علمی اکتشاف و تولید نفت و گازVolume 1395, Number 136 (2016-10)


تأثیر پدیده ی مارانگونی در ازدیاد برداشت نفت و تفاوت آن با پدیده ی جریان متقاطع موئینه
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

کاربرد آنالیز دیجیتال مغزه در مشخصه سازی بهتر مخازن؛ مزایا و چالش ها
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تصحیح برونراند نرمال بدون کشیدگی با استفاده از الگوریتم Matching-Pursuit
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی مشکلات و چالش های سیستم های حفاری با هوا در میادین زاگرس جنوبی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مقایسه ی روش هم پوشانی و AHP در بررسی زمین ساخت جنبا با استفاده از شاخص های ریخت زمین ساختی (مطالعه ی موردی؛ تاقدیس اناران)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ارزیابی پتروفیزیکی و تعیین خصوصیات مخزنی سازندهای کنگان و دالان بالایی در چاه های-A و B با استفاده از نمودارهای چاه پیمایی در یکی از میادین جنوب غربی ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ساختار، خواص رئولوژی، فیلتراسیون و کنترل هرزروی سیالات حفاری افرونی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

گسل دارنگ و تأثیر آن بر مخازن هیدروکربنی منطقه ی کاکی در جنوب غرب ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ارزیابی هندسه ی عمقی گروه دهرم در تاقدیس خانه خبیز در غرب شیراز
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ارزیابی پتانسیل تولیدی سازندهای پابده و گورپی در میادین جنوب غربی ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

طرح توسعه ی یک میدان نفتی مبتنی بر راهبرد فن آورانه
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

واکاوی نظرات و اشکالات وارده به قراردادهای جدید نفتی
| [PDF-FA] | [XML] |

راهکارهای گسترش همکاری پایدار صنعت و دانشگاه بررسی شد
| [PDF-FA] | [XML] |

نخستین موافقت نامه در قالب مدل جدید قراردادهای نفتی امضاء شد
| [PDF-FA] | [XML] |

مفهوم نوین قابلیت های دینامیکی (پویا) در مدیریت بخش بالادستی و تجارت اکتشاف و تولید نفت و گاز
| [PDF-FA] | [XML] |


Home | All volumes | All issues | All articles