Journal archive for Google Scholar Robot!

Scientific Journal of Exploration & Production Oil & Gas

ماهنامه علمی اکتشاف و تولید نفت و گازVolume 1395, Number 134 (2016-8)


ارزیابی آزمایشگاهی اثربخشی نمک های فرمیت در بهبود خواص سیال حفاری پایه آبی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بهبود تطابق تاریخچه ی مخازن شکافدار با استفاده از حداقل مربعات ماشین بردار پشتیبان و الگوریتم ازدحام ذرات
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی و الگوریتم بهینه سازی ژنتیک جهت تخمین نسبت گاز محلول به نفت در نقطه ی حباب مخازن نفتی جنوب غرب ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تخمین بیشینه ی عمق بی هنجاری به روش ضریب ساختار
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی بایومارکرهای نفت و مدلسازی دو بعدی سیستم های نفتی ترشیاری-کرتاسه تراف بینک، شمال غرب خلیج فارس
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ارزیابی اثر قراردادهای نفتی عراق بر تولید و صادرات نفت این کشور
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

رهیافتی نو به ماهیت و سطوح فن آوری در بخش بالادستی صنعت نفت و گاز
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

سیستم خبره ی فازی برای تعیین هزینه های اقتضایی1 (پیش آیندی) پروژه های نفت و گاز توسط رگرسیون خطی و منطق فازی (مطالعه ی موردی: ناحیه ی-C از پروژه ی توسعه ی فازهای-17و18 میدان گازی پارس جنوبی)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

اخبار
| [PDF-FA] | [XML] |

بیست و دومین کنگره ی جهانی نفت
| [PDF-FA] | [XML] |

رویکردهای نوین در بنگاه داری اقتصاد بالادستی
| [PDF-FA] | [XML] |


Home | All volumes | All issues | All articles