Journal archive for Google Scholar Robot!

Scientific Journal of Exploration & Production Oil & Gas

ماهنامه علمی اکتشاف و تولید نفت و گازVolume 1395, Number 132 (2016-6)


تصحیح برو نراند نرمال ثابت1 و اثر آن روی برانبارش2
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ارزیابی تأثیر نرخ سرد شدن بر مقاومت به سایش فولاد هادفیلد 1 استفاده شده در مته‌ی حفاری
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

درون‌یابی داده‌های لرزه‌ای با الگوریتم‌های بهبود دهنده‌ی روش تصویر روی مجموعه‌های محدب
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی گازهای غیرهیدروکربنی گروه دهرم در برخی میادین گازی ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ارزیابی فنی و اقتصادی فرازآوری با گاز توسط رشته‌ی تکمیلی زنده ساز 1
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مروری بر مهم‌ترین کارهای انجام شده در زمینه‌ی مدلسازی‌شبکه‌ی حفرات از ابتدا تاکنون
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ارزیابی چالش های مدیریتی چاه‌آزمایی در ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

پیش‌بینی سهم ارزش افزوده‌ی بخش نفت از تولید ناخالص داخلی به روش ماشین بردار تصمیم بهبود یافته توسط الگوریتم ژنتیک
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی و الگویابی مقدار تولید نفت خام در کشورهای حوزه‌ی خلیج‌فارس با استفاده از آنالیز الگوهای سری زمانی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

اخبار
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی در روزهایی متفاوت از صنعت اول ایران
| [PDF-FA] | [XML] |

نفت؛ شاهراه انتقال دانش و فن آوری
| [PDF-FA] | [XML] |

نسل جدید فلرها؛ ضامن محیط زیست
| [PDF-FA] | [XML] |

زایش شرکت های اکتشاف و تولید E&P در ایران؛ شبیه سازی یا ژنز
| [PDF-FA] | [XML] |


Home | All volumes | All issues | All articles