Journal archive for Google Scholar Robot!

Scientific Journal of Exploration & Production Oil & Gas

ماهنامه علمی اکتشاف و تولید نفت و گازVolume 1395, Number 131 (2016-5)


مطالعه محیط رسوبی سازند گرو )کرتاسه زیرین( با استفاده از داده‌های ژئوشیمیایی در نواحی لرستان و دزفول شمالی، جنوب‌غرب ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی حفاری فروتعادلی در چاه انحرافی 78 میدان پارسی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

امکان‌سنجی استفاده از مطالعات ژئومکانیکی انجام گرفته در مخازن کشورهای حوزه خلیج‌فارس جهت ارتقای مطالعات مدلسازی ژئومکانیکی میادین هیدروکربنی ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بهینه سازی دبی تزریق گاز در سامانه فرازآوری با گاز به کمک هوش مصنوعی در یکی از مخازن نفتی ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

شبیه سازی تولید نفت از مخازن در فرآیند سیلا بزنی با سورفکتانت
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تخمین فاکتور کیفیت لرزه‌ای و بازیابی سری ضرایب بازتاب تنُُک به‌صورت هم‌زمان با استفاده از الگوریتم تعقیب تطابق متعامد
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

استفاده از مطالعات ژئوشیمیایی به‌منظور تعیین همبستگی عناصر کمیاب و پارامترهای آلی و معدنی در شیل‌های نفتی قالی‌کوه
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

پیش‌بینی رسوب آسفالتین با استفاده از معادله حالت PC-SAFT درنفت‌خام رقیق شده با نرمال آلکان‌های مختلف
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

حل مسئله زمابندی پروژه‌های نفتی تحت شرایط محدودیت منابع با استفاده از الگوریتم کرم شب تاب
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

آشنایی با فرایند تحلیل ذینفعان 1 کلیدی در پروژ ه های نفت و گاز در ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بازیابی سهم بازار نفت خام‌های صادراتی کشور از طریق عرضه نفت خام‌های فوق سنگین به بازار
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

اخبار
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

میدان گازی پارس جنوبی و توجهی به آینده
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ارزیابی اقتصادی مسیرهای مختلف انتقال گاز ایران به اروپا از طریق خط لوله
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

نقش موثر روش های ژئوفیزیکی در تعیین مکان بهینه چاه های اکتشافی حوضه خزر جنوبی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

گفتمان سال 1395
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |


Home | All volumes | All issues | All articles