دوره 1397، شماره 158 - ( 7-1397 )                   جلد 1397 شماره 158 صفحات 32-40 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML Print


چکیده:   (2265 مشاهده)
د ر برآورد مقد ار ذخایر نفت و گاز کشور، استاند ارد های بینالمللی بهد رستی رعایت نمیشود که این امر میتواند موجب از بین رفتن فرصتها و بروز چالش ها و ریسک ها گرد د . اما رعایت استاند ارد ها میتواند باعث بهبود بهره وری شود . 2 است استاندارد بینالمللی پذیرفته شد ه برای محاسبه و تخمین مقد ار ذخایر، استاند ارد سیستم مد یریت منابع نفتی که توسط انجمن مهند سان نفت تکمیل و ارائه شد ه است. البته مقد ار ذخایر هید روکربوری عدد ی قطعی نیست و باید از طریق برآورد آن با استفاد ه از روش های آماری، عد مقطعیت مقد ار ذخایر محاسبه شود . مطلب مهم د یگر مسألهی ً نتیجهی جمع جبری ساد ه ی آنها نیست. د ر این خصوص 3 است؛ بد ین معنی که حاصل جمع چند متغیر الزاما تجمع جهت برآورد مجموع مقد ار ذخایر هید روکربوری کشور بجای جمع جبری ساد ه باید هنگام جمعگیری با استفاد ه از عم آمار، تعدیل های الزم صورت پذیرد . د ر این مقاله مسائل مرتبط به تخمین، عد مقطعیت، روشهای محاسبه و حاصلجمعگیری ذخایر هید روکربوری با زبانی غیرفنی ارائه شد ه است. اهمیت اطالع از آمار صحیح برای تصمیمگیری د رست د ر ابعاد مختلف )بهخصوص ابعاد اقتصاد ی( بر کسی پوشید ه نیست. 
متن کامل [PDF 576 kb]   (558 دریافت)    
نوع مطالعه: كاربردي |
دریافت: 1397/8/13 | پذیرش: 1397/8/13 | انتشار: 1397/8/13