دوره 1397، شماره 154 - ( 3-1397 )                   جلد 1397 شماره 154 صفحات 42-51 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML Print


چکیده:   (2297 مشاهده)
برای حفظ کارآیی و ایمنی و همچنین جلوگیری از خرابی زودهنگام دکلهای حفاری جکآپ باید هر چند سال یکبار آنها را به حوضچهی خشک3 منتقل کرده و با تعمیرات اساسی تحت ارتقاء و نوسازی قرار داد. پروژهی ارتقاء و نوسازی دکل حفاری جکآپ، پروژهای با طیف گستردهای از ذینفعان است که تنوع خواستههای آنان، نیازمند استراتژیهای انگیزشی گوناگونی است. هدف این مطالعه انتخاب استراتژی مناسب برای تبدیل پتانسیل تهدید به پتانسیل همکاری در پروژه و مدیریت بهینهی ذینفعان تأثیرگذار است. بدین منظور اطلاعات تعمیرات دکل حفاری سینا بهعنوان مطالعهای موردی بررسی شد. ابتدا ذینفعان پروژه شناسایی و از طریق پرسشنامه و مصاحبه، بر مبنای چارچوب قدرت، فوریت، علاقه و شدت اثرگذاری، اولویتبندی و تحلیل شدند و در نهایت جهت مدیریت و تعامل بهینه با ذینفعان اولویتبندی شده استراتژیهای ترکیبی معرفی گردیدند. مالکان دکل حفاری جکآپ، حامیان مالی، پیمانکار حفاری، یاردهای تعمیراتی، مؤسسات رتبهبندی، پیمانکاران فرعی، شخص ثالث، خدمهی دکل، سازمانهای بیمهکننده و مؤسسات قابلاعتماد در پیشبینی آب و هوا بهترتیب بهعنوان مهمترین ذینفعان پروژهی ارتقاء و نوسازی دکل حفاری جکآپ شناخته شدند که قدرت، فوریت، علاقه و شدت اثرگذاری زیادی دارند. با توجه به مشکلات عدیدهی تأمین مالی پروژههای صنعت نفت و گاز، از جمله راهکارهای مؤثر میتوان به بهرهگیری از ظرفیت بازار سرمایه از طریق انتشار اوراق مشارکت، ایجاد صندوق پروژه و انتشار صکوک اشاره کرد.
متن کامل [PDF 819 kb]   (1553 دریافت)    
نوع مطالعه: كاربردي |
دریافت: 1397/3/21 | پذیرش: 1397/3/21 | انتشار: 1397/3/21