دوره 1395، شماره 134 - ( 5-1395 )                   جلد 1395 شماره 134 صفحات 48-56 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML Print


1- دانشگاه صنعتی امیرکبیر
2- مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران
چکیده:   (3276 مشاهده)

در اثر حرکات قائم گسلهای عمیق، تندشیب و با روند شمال‌‌شرق-جنوب‌‌غرب پیسنگ که بلندیهای دیرینهی هندیجان و خارک-میش را بهوجود آوردهاند تراف بینک در شمالغرب خلیج فارس تکامل یافته است. پیچیدگی ساختمانی و کمبود داده، فعالیتهای اکتشافی و توسعهای را در این ناحیه با چالش مواجه کرده است. هدف این مطالعه ارزیابی توانایی زایش سنگهای منشأ کرتاسه در تراف بینک و درک بهتر تاریخچهی تدفین و زمان زایش هیدروکربنهاست. شیوهی کار این مطالعه مدلسازی سیستمهای نفتی کرتاسه-ترشیاری در تراف بینک بر مبنای یک برش عرضی شرقی-غربی است که از چاه-2 میدان هندیجان بهسوی عمیقترین بخش تراف و از آنجا به سوی چاه-1 میدان درود امتداد دارد. برای نیل به این هدف ابتدا بهکمک مطالعات انطباق نفت-نفت، بایومارکرهای پنج نمونه نفت از دو افق تولیدی (فهلیان و آسماری) میادین هندیجان، بهرگانسر و درود تحلیل شده و دو نوع نفت متفاوت و سازگار با سیستمهای نفتی از پیش تعریف شده در منابع مطالعاتی شناسایی گردیدند. پس از شناسایی این سیستمها مدلسازی یک و دوبعدی بهکمک نرمافزار پترومد1 در دستور کار قرار گرفت. مدلهای یکبعدی نشان میدهند که با وجود عدم حضور سنگ منشأ گرو (کرتاسهی پیشین) در میدان درود، این سازند در موقعیت کنونی میدان هندیجان در اوج محدودهی زایش نفت قرار دارد. سنگ منشأ کژدمی (کرتاسهی میانی) تنها در پلیستوسن پسین و آن هم بهدلیل وجود رسوبات سازند آغاجاری در هر دو میدان هندیجان و درود تعمیق و بالغ شده است. ارزیابی تاریخچهی گرمایی، تکامل حوضه و مسیرهای مهاجرت در عمیقترین بخش تراف بینک منجر به مدلسازی دوبعدی این تراف شد. مدلهای دو بعدی نشان میدهند که هر دو سازند گرو و کژدمی بلوغ گرمایی متفاوتی را در موقعیتهای مختلف درون تراف بینک تجربه میکنند. در بخشهای مرکزی تراف بینک، سازند گرو در محدودهی زایش گاز خشک قرار دارد. این در حالی است که سازند کژدمی در محدودهی زایش گاز تر قرار داشته و بلوغ گرمایی هر دو سازند به سوی یالهای منتهی به بلندیهای دیرینه کاهش مییابد.

متن کامل [PDF 507 kb]   (1257 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي |
دریافت: 1395/6/8 | پذیرش: 1395/6/8 | انتشار: 1395/6/8