دوره 1395، شماره 134 - ( 5-1395 )                   جلد 1395 شماره 134 صفحات 31-40 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML Print


1- پژوهشگاه صنعت نفت
2- مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت
چکیده:   (4518 مشاهده)

با وجود ارزشافزایی چشمگیر بخش بالادستی صنعت نفت، ماهیت فنآوری در این بخش برای بسیاری (حتی در درون این صنعت) مبهم است. بهنظر میرسد که بخشی از مشکلات فراوان موجود در زمینهی توسعه و بهکارگیری فنآوریهای مورد نیاز این بخش از صنعت کشور، ریشه در همین ابهام یا شناخت نامناسب از ماهیت فنآوری دارد. در این مقاله ضمن واکاوی مفهوم فنآوری در بخش بالادستی صنعت نفت، با استفاده از شاخصهای مربوطه، فرآیندهای بالادستی به دو دستهی فرآیندهای کلیدی و پشتیبان تقسیم میشوند. بر همین اساس برای نخستین بار، فنآوریهای بالادستی به دو گروه خبرگی فنآورانه و ابزارهای فنآورانه طبقهبندی شدهاند. سپس بر مبنای میزان دانشبنیان بودن فرآیندهای مربوطه، خبرگی فنآورانه در چهار دستهی تولید داده، تولید اطلاعات، تولید دانش و خردورزی ارائه و برخی ابزارهای مربوط به هر گروه معرفی شدهاند. این مقاله با کمک به شفافسازی مفهوم و نقش فنآوری در بخش بالادستی صنعت نفت میتواند زمینه را برای تصمیمگیری بهتر مدیران در حوزهی عملیات و سیاستگذاری فراهم آورد. همچنین میتوان از سطوح فنآوری معرفی شده در این مقاله به مثابه نقشهی راه و راهنمای عملی در مسیر ارتقاء توان دانشی و فنآورانهی شرکتها استفاده کرد.

متن کامل [PDF 594 kb]   (1635 دریافت)    
نوع مطالعه: گزارش مورد |
دریافت: 1395/6/8 | پذیرش: 1395/6/8 | انتشار: 1395/6/8