دوره 1394، شماره 130 - ( 12-1394 )                   جلد 1394 شماره 130 صفحات 78-74 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML Print


1- شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب
چکیده:   (4643 مشاهده)

توصیف و تعیین د قیق مشخصات شبکهی شکاف برای تمامی مراحل مد یریت مخزن (اعم از حفاری)، تعیین محل چاهها، شبیهسازی، تکمیل و طراحی پروفایل تولید  اهمیت ویژهای د ارد . د ر این مقاله مطالعهای مورد ی برای توضیح روش جمعبند ی اطلاعات بهمنظور د ستیابی به متغیرهای مورد  نیاز د ر شبیهسازی شکستگیهای مخزن انجام شد ه است. همچنین با استفاد ه از نرمافزار Petrel روند ی کلی نیز برای مد لسازی استاتیک مخازن شکافد ار ارائه شد ه است.

شیوهی کار مورد  استفاد ه د ر این مطالعه بد ین ترتیب است که ابتد ا بهمنظور شناسایی سیستمهای مختلف شکستگی، آنالیز آماری اطلاعات انجام شد ه و نمود ار شد ت شکافخورد گی برای هر د سته شکستگی محاسبه میشود . سپس با استفاد ه از متغیرهای مختلف زمینشناسی، ژئومکانیکی و ساختمانی بهعنوان متغیرهای هاد ی، متغیرهای شکستگی مد لسازی میشوند . د ر انتها با استفاد ه از مد ل شبکهی شکاف و افزایش مقیاس آن به شبکهی سهبعد ی مخزن، خواص شکاف محاسبه میشوند . بر اساس نتایج این مطالعه، صرفنظر از شد ت شکافخورد گی، شکافها د ر تمامی نواحی گسترش د ارند . ناحیهی-1 بیشترین و نواحی-7و6 کمترین شد ت شکافخورد گی را د ارند . میانگین تخلخل شکاف بهد ست آمد ه د ر این مطالعه 2/0 د رصد  و میانگین مقاد یر نفوذپ  ذیری مؤثر شکاف بهد ست آمد ه د ر جهات Y، X و Z نیز بهترتیب 1768، 2215 و 2733 میلید ارسی است.

متن کامل [PDF 816 kb]   (1356 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي |
دریافت: 1394/12/24 | پذیرش: 1394/12/24 | انتشار: 1394/12/24

بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.