دوره 1394، شماره 130 - ( 12-1394 )                   جلد 1394 شماره 130 صفحات 62-68 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML Print


1- د انشگاه آزاد  اسلامی واحد  پرند 
چکیده:   (3309 مشاهده)

هنگامی که اجسام تحت تنشهای متناوب و نوسانی قرار گیرند  پد ید هی خستگی اتفاق میافتد  و منجر به شکست ناگهانی میشود . شکست ناشی از خستگی لولههای حفاری از مشکلات هزینهبر صنعت نفت د ر صنعت حفاری است. خستگی موضعی از یک نقطه ی رشته شروع و بهتد ریج د ر مد ت طولانی جمع میشود  و سبب سوراخشد گی یا قطع رشتهی حفاری میگرد د . این فرآیند  د ر شرایطی رخ مید هد  که هیچ تغییری د ر شرایط حفاری بوجود  نیامد ه است. این اتفاق سبب توقف عملیات حفاری شد ه و زیان هنگفتی به شرکتهای پیمانکار حفاری وارد  خواهد  آورد . بههمین د لیل کنترل و مقابله با ضایعات ناشی از خستگی بسیار حساس و د ر عین حال مشکل است. با مشاهد هی نخستین شوئید گی د ر حین حفاری ضروری است تمامی رشته از چاه خارج شد ه و بازرسی گرد د ؛ چرا که ترکهای خستگی همزمان تشکیل شد ه، شروع به رشد  میکنند  و نخستین ترکی که به د رون رشته راه یابد  سبب شکست میگرد د . د ر حالی که با هر بار خارج کرد ن لولهی حفاری از د رون چاه وقت و هزینهی بسیاری صرف خواهد  شد  و د ر برخی موارد  حتی خارج کرد ن آن از د رون چاه غیرممکن خواهد  بود . بنابراین باید  بهد نبال روشی بود  که د ر بسیاری از موارد  بتوان از این آزمایشهای پرهزینه جلوگیری کرد . د ر این پژوهش با طراحی سیستم فازی-عصبی استنتاجیِ تطبیقی (انفیس) و بارگذاری د اد هها خستگی لولهی حفاری بد ون خارج شد ن آن از د اخل چاه و با استفاد ه از د اد ههای روزانهی حفاری پیشبینی میشود . د ر نهایت با استفاد ه از این سیستم پیشگو، میتوان خستگی را د ر هر نقطه از لولهی حفاری پیشبینی کرد .

متن کامل [PDF 1035 kb]   (1822 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي |
دریافت: 1394/12/24 | پذیرش: 1394/12/24 | انتشار: 1394/12/24

بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.