دوره 1394، شماره 129 - ( 9-1394 )                   جلد 1394 شماره 129 صفحات 21-28 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML Print


مؤسسه مطالعات بین المللی انرژی
چکیده:   (3100 مشاهده)

برخی از مطالعات ارزیابی اجتماعی پروژهها نشان میدهد که بسیاری از مشکلات و موانعِ بهوجود آمده در مسیر اجرای پروژهها، به دلیل اشتباهات و قضاوتهای نادرست در مورد افراد و گروههای درگیر و ذینفع در پروژه و عدمتعامل مناسب با آنها بر اساس انتظارات و ارزشهای آنها بوده است. ارزیابیهای سطحی و اغلب نادرست، باعث نادیده گرفتن محدودیتهای اجتماعی، ارزشها و نگرشهای افراد جامعه محلی، دستکم گرفتن گروههای ذینفوذ و مرجع، بُروز مشکلات فراوان و تحمیل زیانهایی بر سر راه پروژههای ملی و منطقهای بهویژه در صنعت نفت وگاز میشود. هدف از نوشتن این مقاله، تأکید بر اهمیت مسائل و واقعیتهای اجتماعی در موفقیت یا عدمموفقیت پروژهها در نواحی و مناطق پیرامونی و جنب پروژههای صنعت نفت و همچنین معرفی تکنیک و شیوه ارزیابی تأثیرات اجتماعی برای سنجش زمینههای اجتماعی موفقیت پروژههای صنعت نفت و گاز در قبل، هنگام اجرا و پس از اجرای پروژهها میباشد. به این ترتیب، مدیران پروژهها همزمان با انجام ارزیابی و بررسیهای فنی، اقتصادی و زیستمحیطی، به ارزیابی جنبههای اجتماعی پروژهها نیز توجه کافی نشان میدهند. در پایان نیز به فرصتها و چالشهای انجام ارزیابیهای اجتماعیِ پروژههای صنعت نفت و موانع بهکارگیری آنها اشاره شده است.

متن کامل [PDF 428 kb]   (1079 دریافت)    
نوع مطالعه: كاربردي |
دریافت: 1394/12/2 | پذیرش: 1394/12/2 | انتشار: 1394/12/2