دوره 1394، شماره 124 - ( 4-1394 )                   جلد 1394 شماره 124 صفحات 16-22 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML Print


1- دانشگاه آزاد اسلامی
2- شرکت نفت خزر
چکیده:   (3798 مشاهده)
این پژوهش با هدف شناخت عوامل و سنجش اثربخشی آموزش کارکنان طی مطالعه  ای موردی در شرکت نفت خزر انجام شده است. جامعه ی آماری تحقیق شامل تمامی کارکنان شاغل در این شرکت است؛ به ویژه کارکنان مرتبط با فعالیت های اکتشاف، توسعه و تولید منابع هیدروکربنی آب های عمیق دریای خزر که 252 نفر هستند. با توجه به نوع تحقیق، روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شده و داده های پژوهش با استفاده از پرسشنامه جمع آوری گردیده است. پرسشنامه ی این پژوهش برگرفته از ادبیات پژوهش است که برای اثبات روائی آن علاوه بر نظر خبرگان، از روش اعتبار محتوا نیز استفاده شده است. همچنین برای اثبات پایائی آن از روش آلفای کرونباخ و نرمافزار SPSS استفاده شده و تعداد 149 پرسشنامه تجزیه و تحلیل گردیده است. نوع پژوهش توسعه ای-کاربردی و از نظر شیوه ی گردآوری اطلاعات، توصیفی-پیمایشی است. تجزیه و تحلیل داده های پژوهش بیانگر آن است که فعالیت های آموزشی برگزار شده در شرکت نفت خزر اثربخشی نسبتاً خوبی دارد و مؤلفه های اثربخشی آموزش شامل ضرورت آموزش، قابلیت پیاده سازی موارد آموزش داده شده در سازمان، تداوم دوره های آموزشی، عینیت و اعتبار آموزش، جامعیت، مشارکت مدیران و کارکنان در فرآیند آموزش و ملاحظات اخلاقی، نسبتاً مطلوب هستند. اما بین مؤلفه های جمعیت شناختی و اثربخشی آموزش در شرکت نفت خزر ارتباط معناداری وجود ندارد.
متن کامل [PDF 291 kb]   (1316 دریافت)    
نوع مطالعه: كاربردي |
دریافت: 1394/6/16 | پذیرش: 1394/6/16 | انتشار: 1394/6/16