یکی از شماره‌های زیر را برای مشاهده مقالات انتخاب کنید.سال 1401
Export Journal XML Articles RSS دوره 1401 - شماره 200 (5-1401 - شماره پیاپی : 200) - 11 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 1401 - شماره 199 (4-1401 - شماره پیاپی : 199) - 10 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 1401 - شماره 198 (3-1401 - شماره پیاپی : 198) - 12 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 1401 - شماره 197 (2-1401 - شماره پیاپی : 197) - 12 مقاله

سال 1400
Export Journal XML Articles RSS دوره 1400 - شماره 196 (12-1400 - شماره پیاپی : 196) - 11 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 1400 - شماره 195 (11-1400 - شماره پیاپی : 195) - 11 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 1400 - شماره 194 (10-1400 - شماره پیاپی : 194) - 11 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 1400 - شماره 193 (9-1400 - شماره پیاپی : 193) - 11 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 1400 - شماره 192 (8-1400 - شماره پیاپی : 192) - 11 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 1400 - شماره 191 (7-1400 - شماره پیاپی : 191) - 10 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 1400 - شماره 190 (6-1400 - شماره پیاپی : 190) - 11 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 1400 - شماره 189 (5-1400 - شماره پیاپی : 189) - 10 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 1400 - شماره 188 (4-1400 - شماره پیاپی : 188) - 11 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 1400 - شماره 187 (3-1400 - شماره پیاپی : 187) - 11 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 1400 - شماره 186 (2-1400 - شماره پیاپی : 186) - 12 مقاله

سال 1399
Export Journal XML Articles RSS دوره 1399 - شماره 185 (12-1399 - شماره پیاپی : 185) - 14 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 1399 - شماره 184 (11-1399 - شماره پیاپی : 184) - 11 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 1399 - شماره 183 (10-1399 - شماره پیاپی : 183) - 11 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 1399 - شماره 182 (9-1399 - شماره پیاپی : 182) - 10 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 1399 - شماره 181 (8-1399 - شماره پیاپی : 181) - 10 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 1399 - شماره 180 (7-1399 - شماره پیاپی : 180) - 12 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 1399 - شماره 179 (6-1399 - شماره پیاپی : 179) - 10 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 1399 - شماره 178 (5-1399 - شماره پیاپی : 178) - 13 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 1399 - شماره 177 (4-1399 - شماره پیاپی : 177) - 11 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 1399 - شماره 176 (3-1399 - شماره پیاپی : 176) - 13 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 1399 - شماره 175 (2-1399 - شماره پیاپی : 175) - 12 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 1399 - شماره 174 (1-1399 - شماره پیاپی : 174) - 14 مقاله

سال 1398
Export Journal XML Articles RSS دوره 1398 - شماره 173 (12-1398 - شماره پیاپی : 173) - 10 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 1398 - شماره 172 (10-1398 - شماره پیاپی : 172) - 14 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 1398 - شماره 171 (9-1398 - شماره پیاپی : 171) - 13 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 1398 - شماره 170 (8-1398 - شماره پیاپی : 170) - 13 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 1398 - شماره 169 (7-1398 - شماره پیاپی : 169) - 15 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 1398 - شماره 168 (6-1398 - شماره پیاپی : 168) - 16 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 1398 - شماره 167 (7-1398 - شماره پیاپی : 167) - 13 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 1398 - شماره 166 (4-1398 - شماره پیاپی : 166) - 15 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 1398 - شماره 165 (3-1398 - شماره پیاپی : 165) - 16 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 1398 - شماره 164 (2-1398 - شماره پیاپی : 164) - 16 مقاله

سال 1397
Export Journal XML Articles RSS دوره 1397 - شماره 163 (12-1397 - شماره پیاپی : 163) - 15 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 1397 - شماره 162 (11-1397 - شماره پیاپی : 162) - 16 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 1397 - شماره 161 (10-1397 - شماره پیاپی : 161) - 15 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 1397 - شماره 160 (9-1397 - شماره پیاپی : 160) - 14 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 1397 - شماره 159 (8-1397 - شماره پیاپی : 159) - 15 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 1397 - شماره 158 (7-1397 - شماره پیاپی : 158) - 14 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 1397 - شماره 157 (6-1397 - شماره پیاپی : 157) - 16 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 1397 - شماره 156 (5-1397 - شماره پیاپی : 156) - 15 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 1397 - شماره 155 (4-1397 - شماره پیاپی : 155) - 15 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 1397 - شماره 154 (3-1397 - شماره پیاپی : 154) - 14 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 1397 - شماره 153 (2-1397 - شماره پیاپی : 153) - 19 مقاله

سال 1396
Export Journal XML Articles RSS دوره 1396 - شماره 152 (12-1396 - شماره پیاپی : 152) - 14 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 1396 - شماره 151 (11-1396 - شماره پیاپی : 151) - 17 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 1396 - شماره 150 (10-1396 - شماره پیاپی : 150) - 16 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 1396 - شماره 149 (9-1396 - شماره پیاپی : 149) - 15 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 1396 - شماره 148 (8-1396 - شماره پیاپی : 148) - 16 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 1396 - شماره 147 (7-1396 - شماره پیاپی : 147) - 15 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 1396 - شماره 146 (6-1396 - شماره پیاپی : 146) - 14 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 1396 - شماره 145 (5-1396 - شماره پیاپی : 145) - 16 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 1396 - شماره 144 (4-1396 - شماره پیاپی : 144) - 16 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 1396 - شماره 143 (3-1396 - شماره پیاپی : 143) - 14 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 1396 - شماره 142 (2-1396 - شماره پیاپی : 142) - 15 مقاله

سال 1395
Export Journal XML Articles RSS دوره 1395 - شماره 141 (12-1395 - شماره پیاپی : 141) - 16 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 1395 - شماره 140 (11-1395 - شماره پیاپی : 140) - 16 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 1395 - شماره 139 (10-1395 - شماره پیاپی : 139) - 14 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 1395 - شماره 138 (9-1395 - شماره پیاپی : 138) - 15 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 1395 - شماره 137 (8-1395 - شماره پیاپی : 137) - 16 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 1395 - شماره 136 (7-1395 - شماره پیاپی : 136) - 15 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 1395 - شماره 135 (6-1395 - شماره پیاپی : 135) - 18 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 1395 - شماره 134 (5-1395 - شماره پیاپی : 134) - 11 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 1395 - شماره 133 (4-1395 - شماره پیاپی : 133) - 15 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 1395 - شماره 132 (3-1395 - شماره پیاپی : 132) - 14 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 1395 - شماره 131 (2-1395 - شماره پیاپی : 131) - 16 مقاله

سال 1394
Export Journal XML Articles RSS دوره 1394 - شماره 130 (12-1394 - شماره پیاپی : 130) - 16 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 1394 - شماره 129 (9-1394 - شماره پیاپی : 129) - 13 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 1394 - شماره 128 (8-1394 - شماره پیاپی : 128) - 13 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 1394 - شماره 127 (7-1394 - شماره پیاپی : 127) - 12 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 1394 - شماره 126 (6-1394 - شماره پیاپی : 126) - 12 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 1394 - شماره 125 (5-1394 - شماره پیاپی : 125) - 13 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 1394 - شماره 124 (4-1394 - شماره پیاپی : 124) - 14 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 1394 - شماره 123 (3-1394 - شماره پیاپی : 123) - 12 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 1394 - شماره 122 (2-1394 - شماره پیاپی : 122) - 13 مقاله

سال 1393
Export Journal XML Articles RSS دوره 1393 - شماره 121 (12-1393 - شماره پیاپی : 121) - 13 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 1393 - شماره 120 (11-1393 - شماره پیاپی : 120) - 16 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 1393 - شماره 119 (10-1393 - شماره پیاپی : 119) - 13 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 1393 - شماره 118 (9-1393 - شماره پیاپی : 118) - 14 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 1393 - شماره 117 (8-1393 - شماره پیاپی : 117) - 15 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 1393 - شماره 116 (7-1393 - شماره پیاپی : 116) - 14 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 1393 - شماره 115 (6-1393 - شماره پیاپی : 115) - 14 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 1393 - شماره 114 (5-1393 - شماره پیاپی : 114) - 14 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 1393 - شماره 113 (4-1393 - شماره پیاپی : 113) - 16 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 1393 - شماره 112 (3-1393 - شماره پیاپی : 112) - 15 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 1393 - شماره 111 (2-1393 - شماره پیاپی : 111) - 15 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 1393 - شماره 110 (1-1393 - شماره پیاپی : 110) - 15 مقاله

سال 1392
Export Journal XML Articles RSS دوره 1392 - شماره 109 (12-1392 - شماره پیاپی : 109) - 15 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 1392 - شماره 108 (10-1392 - شماره پیاپی : 108) - 17 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 1392 - شماره 107 (10-1392 - شماره پیاپی : 107) - 17 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 1392 - شماره 106 (9-1392 - شماره پیاپی : 106) - 15 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 1392 - شماره 105 (7-1392 - شماره پیاپی : 105) - 12 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 1392 - شماره 104 (6-1392 - شماره پیاپی : 104) - 15 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 1392 - شماره 103 (5-1392 - شماره پیاپی : 103) - 14 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 1392 - شماره 102 (4-1392 - شماره پیاپی : 102) - 13 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 1392 - شماره 101 (3-1392 - شماره پیاپی : 101) - 15 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 1392 - شماره 100 (2-1392 - شماره پیاپی : 100) - 15 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 1392 - شماره 99 (8-1392 - شماره پیاپی : 99) - 16 مقاله

سال 1391
Export Journal XML Articles RSS دوره 1391 - شماره 98 (11-1391 - شماره پیاپی : 98) - 16 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 1391 - شماره 97 (9-1391 - شماره پیاپی : 97) - 17 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 1391 - شماره 96 (9-1391 - شماره پیاپی : 96) - 19 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 1391 - شماره 95 (8-1391 - شماره پیاپی : 95) - 16 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 1391 - شماره 94 (8-1391 - شماره پیاپی : 94) - 15 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 1391 - شماره 93 (8-1391 - شماره پیاپی : 93) - 16 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 1391 - شماره 92 (8-1391 - شماره پیاپی : 92) - 17 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 1391 - شماره 91 (8-1391 - شماره پیاپی : 91) - 15 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 1391 - شماره 90 (1-1391 - شماره پیاپی : 90) - 17 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 1391 - شماره 89 (2-1391 - شماره پیاپی : 89) - 17 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 1391 - شماره 88 (1-1391 - شماره پیاپی : 88) - 25 مقاله

سال 1390
Export Journal XML Articles RSS دوره 1390 - شماره 87 (12-1390 - شماره پیاپی : 87) - 14 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 1390 - شماره 86 (11-1390 - شماره پیاپی : 86) - 3 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 1390 - شماره 85 (9-1390 - شماره پیاپی : 85) - 16 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 1390 - شماره 84 (8-1390 - شماره پیاپی : 84) - 16 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 1390 - شماره 83 (7-1390 - شماره پیاپی : 83) - 16 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 1390 - شماره 82 (6-1390 - شماره پیاپی : 82) - 14 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 1390 - شماره 81 (5-1390 - شماره پیاپی : 81) - 15 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 1390 - شماره 80 (4-1390 - شماره پیاپی : 80) - 16 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 1390 - شماره 79 (3-1390 - شماره پیاپی : 79) - 16 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 1390 - شماره 78 (2-1390 - شماره پیاپی : 78) - 16 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 1390 - شماره 77 (1-1390 - شماره پیاپی : 77) - 15 مقاله

سال 1389
Export Journal XML Articles RSS دوره 1389 - شماره 76 (11-1389 - شماره پیاپی : 76) - 16 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 1389 - شماره 75 (10-1389 - شماره پیاپی : 75) - 16 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 1389 - شماره 74 (9-1389 - شماره پیاپی : 74) - 14 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 1389 - شماره 73 (8-1389 - شماره پیاپی : 73) - 15 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 1389 - شماره 72 (7-1389 - شماره پیاپی : 72) - 13 مقاله

سال 1388
Export Journal XML Articles RSS دوره 1388 - شماره 60 (6-1388 - شماره پیاپی : 60) - 17 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 1388 - شماره 59 (5-1388 - شماره پیاپی : 59) - 14 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 1388 - شماره 58 (4-1388 - شماره پیاپی : 58) - 17 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 1388 - شماره 57 (3-1388 - شماره پیاپی : 57) - 17 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 1388 - شماره 56 (2-1388 - شماره پیاپی : 56) - 18 مقاله

سال 1387
Export Journal XML Articles RSS دوره 1387 - شماره 55 (12-1387 - شماره پیاپی : 55) - 21 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 1387 - شماره 54 (11-1387 - شماره پیاپی : 54) - 18 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 1387 - شماره 53 (10-1387 - شماره پیاپی : 53) - 18 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 1387 - شماره 52 (9-1387 - شماره پیاپی : 52) - 17 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 1387 - شماره 51 (8-1387 - شماره پیاپی : 51) - 18 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 1387 - شماره 50 (7-1387 - شماره پیاپی : 50) - 18 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 1387 - شماره 49 (6-1387 - شماره پیاپی : 49) - 18 مقاله

سال 1386
Export Journal XML Articles RSS دوره 1386 - شماره 48 (9-1386 - شماره پیاپی : 48) - 11 مقاله

سال 1384
Export Journal XML Articles RSS دوره 1384 - شماره 27 (8-1384 - شماره پیاپی : 27) - 12 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 1384 - شماره 26 (7-1384 - شماره پیاپی : 26) - 17 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 1384 - شماره 25 (6-1384 - شماره پیاپی : 25) - 14 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 1384 - شماره 24 (5-1384 - شماره پیاپی : 24) - 13 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 1384 - شماره 23 (4-1384 - شماره پیاپی : 23) - 13 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 1384 - شماره 22 (3-1384 - شماره پیاپی : 22) - 14 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 1384 - شماره 21 (2-1384 - شماره پیاپی : 21) - 14 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 1384 - شماره 20 (1-1384 - شماره پیاپی : 20) - 12 مقاله

سال 1383
Export Journal XML Articles RSS دوره 1383 - شماره 19 (11-1383 - شماره پیاپی : 19) - 13 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 1383 - شماره 18 (9-1383 - شماره پیاپی : 18) - 12 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 1383 - شماره 17 (8-1383 - شماره پیاپی : 17) - 13 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 1383 - شماره 16 (8-1383 - شماره پیاپی : 16) - 13 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 1383 - شماره 15 (7-1383 - شماره پیاپی : 15) - 16 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 1383 - شماره 14 (6-1383 - شماره پیاپی : 14) - 15 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 1383 - شماره 13 (5-1383 - شماره پیاپی : 13) - 15 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 1383 - شماره 12 (5-1383 - شماره پیاپی : 12) - 17 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 1383 - شماره 11 (3-1383 - شماره پیاپی : 11) - 14 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 1383 - شماره 10 (2-1383 - شماره پیاپی : 10) - 16 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 1383 - شماره 9 (1-1383 - شماره پیاپی : 9) - 17 مقاله

سال 1382
Export Journal XML Articles RSS دوره 1382 - شماره 8 (11-1382 - شماره پیاپی : 8) - 11 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 1382 - شماره 7 (10-1382 - شماره پیاپی : 7) - 13 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 1382 - شماره 6 (8-1382 - شماره پیاپی : 6) - 15 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 1382 - شماره 5 (5-1382 - شماره پیاپی : 5) - 15 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 1382 - شماره 4 (5-1382 - شماره پیاپی : 4) - 13 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 1382 - شماره 3 (4-1382 - شماره پیاپی : 3) - 12 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 1382 - شماره 2 (2-1382 - شماره پیاپی : 2) - 10 مقاله

سال 1381
Export Journal XML Articles RSS دوره 1381 - شماره 1 (12-1381 - شماره پیاپی : 1) - 7 مقاله

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به ماهنامه علمی- ترویجی اکتشاف و تولید نفت و گاز می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2022 CC BY-NC 4.0 | Journal of Exploration & Production Oil & Gas

Designed & Developed by : Yektaweb