دوره 1396، شماره 146 - ( 6-1396 )                   جلد 1396 شماره 146 صفحات 46-51 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

مردان امیرحسین، جواهریان عبدالرحیم، میرزاخانیان مرضیه. استفاده از الگوریتم نقشه های خودسازمانده1 جهت شناسایی رخساره های کانالی در یکی از میادین نفتی ایران. ماهنامه علمی اکتشاف و تولید نفت و گاز. 1396; 1396 (146) :46-51

URL: http://ekteshaf.nioc.ir/article-1-2081-fa.html


1- مدیریت اکتشاف
چکیده:   (2481 مشاهده)
شناسـایی رخسـارههای کانالـی به دلیـل اهمیتـی کـه در اکتشـاف و توسـعهی میادیـن نفتـی دارنـد در تفسـیر دادههـای لـرزهای از جایـگاه ویـژهای برخوردارنـد. در سـاله ای اخیـر بـا توجـه بـه افزایـش حجـم دادههـای لـرزهای و تعـداد نشـانگرهای لـرزهای معرفـی شـده، اسـتفاده از ابـزار الگوشناسـی ً بـا گسـترش جانبـی کمـی در دادههـای لـرزهای مشـاهده بـرای شناسـایی ایـن رخسـارهها کـه غالبـا میشــوند توســعه یافتــه اســت. از جدیدتریــن الگوریتمهایــی کــه در ایــن زمینــه کاربــرد دارنــد الگوریتــم نقشــههای خودســازمانده هســتند کــه مــورد توجــه مفســرین قــرار گرفتهانــد. در ایــن مطالعـه، از الگوریتـم اشـاره شـده جهـت شناسـایی رخسـارههای کانالـی سـازند سـروک در یکـی از میادیـن جنوبغـرب ایـران اسـتفاده شـده اسـت. در منطقـهی مـورد مطالعـه سـه شـاخه کانـال وجـود دارد کـه یکـی از آنهـا نسـبت بـه دیگـر شـاخهها گسـترش جانبـی بهمراتـب کمتـری دارد و بههمیـن دلیـل شناسـایی آن از بیـن نشـانگرهای اسـتفاده شـده در ایـن مطالعـه، تنهـا بـا اسـتفاده از نشـانگر شـباهت و بهسـختی امکانپذیـر اسـت. در ایـن مطالعـه اسـتفاده از الگوریتـم نقشـههای خودســازمانده توانســته تمامــی رخســارههای کانالــی مــورد اشــاره را بههمــراه شکســتگیهای کوچکـی کـه در غـرب منطقـهی مـورد مطالعـه وجـود دارد بهخوبـی شناسـایی کنـد. 
متن کامل [PDF 683 kb]   (427 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي |
دریافت: 1396/7/1 | پذیرش: 1396/7/1 | انتشار: 1396/7/1

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به ماهنامه علمی- ترویجی اکتشاف و تولید نفت و گاز می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2021 CC BY-NC 4.0 | Journal of Exploration & Production Oil & Gas

Designed & Developed by : Yektaweb