دوره 1395، شماره 140 - ( 11-1395 )                   جلد 1395 شماره 140 صفحات 4-10 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

امیری زهرا، مصدق محمدجواد. تأثیر اکتشاف و استخراج پیشرفته ی ذخایر غیرمتعارف هیدروکربنی بر صنعت نفت در ده سال آینده. ماهنامه علمی اکتشاف و تولید نفت و گاز. 1395; 1395 (140) :4-10

URL: http://ekteshaf.nioc.ir/article-1-1961-fa.html


1- شرکت نفت فلات قاره ایران
2- دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین
چکیده:   (2862 مشاهده)
پیامدهـای اکتشـاف و اسـتخراج منابـع نفـت و گاز غیـر متعـارف بـا روشهای پیشـرفتهی بسـیار مهـم و پیچیدهاند. ایـن الزامات نهتنهـا فرصتی بـرای بازیگـران عرصـهی انـرژی و تولیدکننـدگان اسـت بلکه اثـرات قابلتوجهی نیـز بر صنایـع تولیدی پاییندسـتی و مصرفکننـدگان دارد. منظـور از مخـازن نفـت و گاز غیرمتعـارف مخازنی اسـت کـه با روشهای حفاری عـادی قابل بهرهبرداری نیسـتند. این مطالعه با روش بررسـی کتابخانـهای و ارزیابـی آمارهـا و جـداول حـوزهی نفـت در اغلب پایگاه دادههای جهان انجام شـده اسـت. جهـت انعـکاس و بیـان پتانسـیل تغییـرات شـدید قیمتهـا در بـازار نفـت بـا هـدف بـرآورد تأثیـر قیمتهـای گاز طبیعـی و نفـت، بـازهی وسـیعی انتخـاب شـده اسـت. بنابرایـن بـا درنظـر گرفتـن بـازهی قیمـت 8-2 دالر بـرای هـر میلیـون بیتی‌یـو گاز شـیل و 150-50 دالر بـرای 1 هــر بشــکه نفتخــام برآوردهــا نشــان میدهــد کــه در ســال 2025 اثــر اقتصــادی مســتقیم نفــت و گاز غیرمتعــارف بــر اقتصــاد آمریــکای شــمالی 335-70 میلیــارد دالر در هــر ســال اســت. اثــر غیرمســتقیم نیــز میتوانــد 150-30 میلیــارد دالر باشــد؛ در حالــی کــه اثــر اضافــی القـاء شـده در اقتصـاد نیـز میتوانـد 220-45 میلیـارد دالر باشـد. بنابرایـن در سـال 2025 اثـر اقتصـادی کل افزایـش تولیـد گاز شـیل و نفـت شــیل 705-145 میلیــارد دالر بــرآورد میشــود.
متن کامل [PDF 223 kb]   (1564 دریافت)    
نوع مطالعه: گزارش مورد |
دریافت: 1395/12/7 | پذیرش: 1395/12/7 | انتشار: 1395/12/7

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به ماهنامه علمی- ترویجی اکتشاف و تولید نفت و گاز می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2021 CC BY-NC 4.0 | Journal of Exploration & Production Oil & Gas

Designed & Developed by : Yektaweb