ماهنامه علمی- ترویجی اکتشاف و تولید نفت و گاز- فرایندهای نفتی
1392-93

حذف تصاویر و رنگ‌ها

103. آشنایی بافرآیندهای اکتشاف منابع نفت و گاز در کشور
104.
معرفی کارخانه گاز و گاز مایع
105. انواع آسیب های وارد به سازند
106. انواع گیر رشته لوله حفاری(قسمت اول)
107. انواع گیر رشته لوله حفاری(قسمت دوم)
108. شناورهای مربوط به عملیات فراساحلی در میادین نفت و گاز(قسمت اول)
109. شناورهای مربوط به عملیات فرا ساحلی در میادین نفت و گاز(قسمت دوم)
110. کنترل تولید ناخواسته گاز از مخزن-قسمت اول: بررسی عوامل بروز مشکل
111. مدیریت کنترل تولید گاز ناخواسته از مخزن-قسمت دوم: راه های شناسایی محل ورود گاز
112. مدیریت تولید گاز ناخواسته از مخزن-قسمت سوم: راه های کنترل و مقابله با تولید گاز ناخواسته
113. انواع مته های حفاری در صنایع نفت و گاز
114. انواع آسیب دیدگی های متداول در مته های حفاری(قسمت اول:مته های سه کاجه)
115. انواع آسیب دیدگی های متداول در مته های حفاری(قسمت دوم:مته های الماسه)
116. تزریق گاز در مخازن نفتی کشور و بررسی موانع موجود

117. انواع تفکیک کننده یا جدا کننده (قسمت اول: از نظر ساختمان)
118. انواع تفکیک کننده( قسمت دوم: از نظر عملکرد)

119. انواع اسیدهای متداول در اسیدکاری چاه های نفت و گاز
120. روش های اسیدکاری سازندهای ماسه سنگ و کربناته
121. انواع افزایه های متداول در اسیدکاری چاه های نفت و گاز
122. معرفی اجزای رشته تکمیلی درون چاهی
123. معرفی اجزای رشته تکمیلی درون چاهی(قسمت دوم)
124. معرفی اجزای رشته تکمیلی درون چاهی (قسمت سوم)
125. معرفی اجزای رشته تکمیلی درون چاهی (قسمت چهارم)

134.   انواع تکمیل چاه

نشانی مطلب در وبگاه ماهنامه علمی- ترویجی اکتشاف و تولید نفت و گاز:
http://ekteshaf.nioc.ir/find.php?item=1.67.22.fa
برگشت به اصل مطلب