ماهنامه علمی- ترویجی اکتشاف و تولید نفت و گاز- برای نویسندگان
نحوه ویرایش مقاله

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۳/۲۵ | 
در صورت نیاز به اعمال اصلاحات در مقاله، مقاله در وضعیت ویرایش قرار می گیرد. امکان ویرایش مقاله از طریق پایگاه با مراجعه به پرونده مقاله فراهم می شود. در این وضعیت کافی است مقاله قبلی را حذف و مقاله جدید (اصلاح شده) را جایگزین کنید.

برای ویرایش مقاله پس از ورود با کد کاربری به صفحه اختصاصی مقاله ارسال شده، گزینه ویرایش را مشاهده می کنید.

ضروری است برای ارزیابی نهایی مقاله، نظرات قابل اعمال داوران با رنگ قرمز در متن مقاله مشخص و نظرات قابل بحث داوران مورد استدلال قرار گیرد و در طی نامه ای خطاب به سردبیر، پاسخ به نظرات داوران به طور مشخص اعلام شود.
نشانی مطلب در وبگاه ماهنامه علمی- ترویجی اکتشاف و تولید نفت و گاز:
http://ekteshaf.nioc.ir/find.php?item=1.47.25.fa
برگشت به اصل مطلب