ماهنامه علمی اکتشاف و تولید نفت و گاز- هیات تحریریه
اعضای هیات تحریریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها
نشانی مطلب در وبگاه ماهنامه علمی اکتشاف و تولید نفت و گاز:
http://ekteshaf.nioc.ir/find.php?item=1.41.23.fa
برگشت به اصل مطلب