Journal archive for Google Scholar Robot!

Scientific Journal of Exploration & Production Oil & Gas

ماهنامه علمی اکتشاف و تولید نفت و گازVolume 1394, Number 129 (2015-12)


ریزرخساره ها و محیط های رسوبی توالی پالئوسن- ائوسن در بخش خاوری خلیج فارس
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

کاربرد روش سطح بازتاب مشترک (CRS) در بهبود کیفیت مقاطع برانبارش
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

پیش بینی تخلخل-تراوایی و مدل سازی آن به منظور تعیین ویژگی های مخزنی سازند ایلام در یکی از میادین نفتی حوضه زاگرس
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مروری بر روش های تحلیلی پایداری چاه نفت و نقد کاستی های آن
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مقایسه ی تولید از لوله ی مغزی و فضای حلقوی و بهینه کردن متغیرهای موثر در روش فرازآوری با گاز در یکی از میادین نفتی جنوب غربی ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مروری بر مکانیزم های افزایش بازیافت نفت توسط تزریق آب کربناته
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ارائه یک رابطه تجربی جدید برای نسبت تعادل مایع - گاز برای هیدروکربن های سبک با استفاده از الگوریتم ژنتیک
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

هزینه های هنگفت خوردگی و لزوم کنترل آن در صنعت نفت
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مدیریت پیامدهای اجتماعی در پروژه های نفت و گاز
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

نگاهی به جایگاه بین المللی شرکت ملی نفت ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

اخبار
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

چشم انداز منابع غیرمتعارف در سبد جهانی انرژی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

جستاری بر نظام جذب سرمایه در شرکت ملی نفت ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |


Home | All volumes | All issues | All articles