Journal archive for Google Scholar Robot!

Scientific Journal of Exploration & Production Oil & Gas

ماهنامه علمی اکتشاف و تولید نفت و گازVolume 1394, Number 128 (2015-11)


شناسایی مناطق حاوی هیدروکربن با استفاده از وارون سازی مقاومت الاستیک
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

استفاده از فیزیک آماری در صنعت نفت با کاربرد و بهینه سازی تئوری پرکولاسیون در پیش بینی زمان میان گذر
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی علل هرزروی گل حفاری و متغیرهای مؤثر بر آن در یکی از میادین گازی ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تحلیل ساختاری تاقدیس کویر در ناحیه ی شمال غرب گرمسار
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی آزمایشگاهی اثر بازدارنده ها بر پایداری نمونه های نفت خام شامل آسفالتین به روش طراحی آزمایش
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مطالعه ی نفوذپذیری نسبی به روش پایا روی مغزه های ترکیبی کربناته با استفاده از پرتو ایکس جهت تعیین اشباع درجا
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

چالش های مدل سازی پدیده های نزدیک بحرانی در تزریق دی اکسیدکربن
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

فرآیندی نو در مدیریت فن آوری و نوآوری حوزه ی بالادستی صنعت نفت
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی عوامل مؤثر بر پیاده سازی اثربخش استراتژی ها در صنعت نفت
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

رویکردهای فنی و حقوقی در توسعه ی میادین مشترک نفت و گاز
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

اخبار
| [PDF-FA] | [XML] |

رویکردهایی سامان بخش در حوزه پژوهشی و فن آوری صنعت نفت
| [PDF-FA] | [XML] |

راهبردهای جهش فن آوری در حوزه های بالادست و پایین دست صنعت نفت کشور
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |


Home | All volumes | All issues | All articles