Journal archive for Google Scholar Robot!

Scientific Journal of Exploration & Production Oil & Gas

ماهنامه علمی اکتشاف و تولید نفت و گازVolume 1394, Number 127 (2015-10)


مقایسه و تجزیه و تحلیل روش های افزایش رزولوشن داده های لرزه ای با استفاده از تبدیل موجک
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مطالعه زمین شناختی و ژئوشیمیایی چشمه ی نفتی ده نفت در ناحیه رودان، شمال شرق بندرعباس
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

نقش کروماتوگرافی گازی جامع دوبعدی در آنالیز بیومارکرهای نفتی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ارزیابی حفاری چاه های دریایی به روش حفاری شیب دوگانه
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بهینه سازی مسیر چاه ها با استفاده از سامانه های هوشمند
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

غربالگری روش های ازدیادبرداشت برای یکی از مخازن دریایی ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تحلیل ذینفعان کلیدی با استفاده از ماتریس علاقه_قدرت (مطالعه موردی: طرح های توسعه میادین منطقه پارس جنوبی)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی قراردادهای خدماتی نفت و گاز (مطالعه موردی ایران و ونزوئلا)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ارزیابی ریسک در تصمیم گیری سرمایه گذاری در پروژه های بالادستی نفت و گاز
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

هنر طراحی و آنالیز سیستم های قرار دادهای نفتی
| [PDF-FA] | [XML] |

اخبار
| [PDF-FA] | [XML] |

مقوله انتقال فناوری و چالش عملیاتی نمودن آن در قراردادهای صنعت نفت
| [PDF-FA] | [XML] |


Home | All volumes | All issues | All articles