Journal archive for Google Scholar Robot!

Scientific Journal of Exploration & Production Oil & Gas

ماهنامه علمی اکتشاف و تولید نفت و گازVolume 1394, Number 126 (2015-9)


مشخصه سازی و تخمین خواص مخزنی یکی از مخازن کربناته ی جنوب ایران با استفاده از روش های زمین آماری (کریجینگ)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مروری بر روش های افزایش برداشت در مخازن نامتعارف شیل نفت
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ارزیابی احتمال موفقیت طرح فرار، تخلیه و نجات در شرایط اضطراری در دستگاه های حفاری متحرک فراساحلی با استفاده از روش (مطالعه ی موردی دکل های حفاری دریایی خلیج فارس)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی کیفیت روش در تضعیف چندگانه های داده ی لرزه ی دریایی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بهبود سرعت آنالیز گره ای در محاسبه ی نرخ تولید نفت در چاه های فرازآوری مصنوعی با گاز توسط یک مدل جدید پیش بینی دما
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی سناریوهای مختلف تزریق گاز در مخازن کربناته ی ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تحلیل داده های تولید در مخازن هیدروکربنی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی و مقایسه ی قراردادهای خدماتی عراق با قرارداهای جدید توسعه ی میادین نفت و گاز ایران و ارائه ی پیشنهادهای اصلاحی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تولید انرژی از گازها و انرژی پسماند تأسیسات نفت و گاز با استفاده از دودکش حرارتی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

طراحی مدل سنجش مقبولیت فن آوری اطلاعات سبز در شرکت ملی نفت ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

اخبار
| [PDF-FA] | [XML] |

دیپلماسی مدیریت توسعه در تجارت اکتشاف و تولید؛ اهم موانع پیش رو
| [PDF-FA] | [XML] |


Home | All volumes | All issues | All articles