Journal archive for Google Scholar Robot!

Scientific Journal of Exploration & Production Oil & Gas

ماهنامه علمی اکتشاف و تولید نفت و گازVolume 1394, Number 125 (2015-8)


تعیین صفر ارتفاعی در شبکه ترازیابی ایران با استفاده از روش کولوکیشن کمترین مربعات: مطالعه موردی در منطقه فارس ساحلی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ارتقاء دقت در تهیه نقشه های زمین شناسی با استفاده از اطلاعات مورفولوژی سرسازندها از طریق محاسبه زبری سطح در سنجش از دور مایکروویو
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مطالعه مقایسه ای حفاری فروتعادلی و فراتعادلی در چاه های موجود در یکی از میادین نفتی جنوب غربی ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ارزیابی تعیین بعد ساختارهای هیدروکربوری زیرسطحی با استفاده از پارامترهای مگنتوتلوریک
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مقایسه فنی و اقتصادی حلال های مختلف جهت حذف مواد واکسی ترسیب شده در رشته تولید آزمایشی نفت از چاه سردار جنگل-2
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی تغییرات نفوذپذیری حاصل از تزریق دی اکسیدکربن در مخازن کربناته (نمونه سنگ کربناته)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

حساسیت سنجی مدل ظرفیت-مقاومت نسبت به درجه ناهمسانگردی مخزن نفتی حین تزریق آب
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

طراحی مدل نقشه شناختی فازی عوامل تأثیرگذار بر هزینه-زمان-کیفیت در پروژه های نفت و گاز مطالعه موردی: پالایشگاه 15 شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تأثیر مولفه های هوش هیجانی بر تسهیم دانش استراتژیک: موردکاوی مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی رایطه رضایت شغلی کارمندان با راندمان کاری
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مروری بر دیدگاه های مهندس جوادی در خصوص ماموریت های شرکت ملی نفت ایران در پسا تحریم
| [PDF-FA] | [XML] |

اخبار
| [PDF-FA] | [XML] |

اکتشاف و تولید،دانشبوردی برای توان مهندسی و جنبش فناوری در صنعت نفت
| [PDF-FA] | [XML] |


Home | All volumes | All issues | All articles