Journal archive for Google Scholar Robot!

Scientific Journal of Exploration & Production Oil & Gas

ماهنامه علمی اکتشاف و تولید نفت و گازVolume 1394, Number 124 (2015-7)


تأثیر الگوی چاه بر عملکرد سیلاب زنی پلیمری
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مقایسه ی سناریوهای مختلف تزریق گاز در یک مخزن نفتی شکافدار
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

پیش بینی، کنترل و مدیریت تولید ماسه در چاه های نفت و گاز
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی عوامل زمان و هزینه در حفاری دورانی و لیزری
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ارزیابی ژئوشیمیایی و توان هیدروکربن زایی سازند شیشتو (دونین بالایی تا کربنیفر زیرین) در ناحیه ی طبس، ایران مرکزی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

کاربرد وارون سازی پیش از برانبارش1 همزمان برای تعیین رخساره ی رسوبات کانالی در سازند سروک
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تفسیر لرزه ای گسل های ناحیه ی زاگرس مرتفع1 با بهره گیری از داده های زلزله و نقشه های زمین شناسی سطحی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

روش های ازدیاد برداشت در مخازن گاز میعانی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی حقوقی تعدیل قیمت در قراردادهای صنعت نفت
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ارزیابی و سنجش سطح چابکی در صنعت نفت و گاز کشور
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی مؤلفه های اثربخشی آموزش کارکنان؛ مطالعه ی موردی شرکت نفت خزر
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مصاحبه اختصاصی اکتشاف و تولید با مدیر عامل شرکت مهندسی و توسعه نفت
| [PDF-FA] | [XML] |

اخبار
| [PDF-FA] | [XML] |

برنامه پنج ساله ی ششم توسعه و صنعت نفت
| [PDF-FA] | [XML] |


Home | All volumes | All issues | All articles