Journal archive for Google Scholar Robot!

Scientific Journal of Exploration & Production Oil & Gas

ماهنامه علمی اکتشاف و تولید نفت و گازVolume 1394, Number 123 (2015-6)


پارامترهای مؤثر بر نتیجه ی عملیات شکست هیدرولیکی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

پیش بینی تشکیل رسوبات سولفاته و کربناته در اثر تزریق آب دریا به مخزن نفتی سیری
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی افزایش غلظت گاز H2S در یکی از میادین نفتی خلیج فارس
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مطالعه آزمایشگاهی نقش شورآب و مهاجرت ذرات ریز روی برهم کنش سنگ / شورآب
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بهینه سازی وزن گل حفاری با تغییر در سیستم کنترل جامدات در یک دکل حفاری دریایی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تضعیف نوفه تصادفی داده های لرزه ای با استفاده از روش های ترکیبی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بهینه سازی طراحی لرزه نگاری سه بُعدی در یکی از میادین نفتی ایران براساس موانع سطحی منظمِ دارای آزیموت متفاوت
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی عوامل موثر بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی(FDI) در صنعت نفت و گاز ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی تاثیر درآمدهای بالای نفتی بر توسعه کشور نروژ با استفاده از تحلیل عملکرد
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

گفت و گوی ماهنامه اکتشاف و تولید باسید مهدی حسینی مسئول کمیته بازنگری قراردادهای بالادستی نفت
| [PDF-FA] | [XML] |

اخبار
| [PDF-FA] | [XML] |

گرامیداشت روز محیط زیست
| [PDF-FA] | [XML] |


Home | All volumes | All issues | All articles