Journal archive for Google Scholar Robot!

Scientific Journal of Exploration & Production Oil & Gas

ماهنامه علمی اکتشاف و تولید نفت و گازVolume 1391, Number 92 (2012-11)


تخمین شکستگی های مخازن با استفاده از نشانگرهای امواج لرزه ای و داده های نگارۀ چاه
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تأثیر عوامل محیطی بر مدل رفتاری مغارهای نمکی برای ذخیره  سازی مواد هیدروکربنی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

پیش بینی گیر لوله های حفاری با استفاده از شبکۀ عصبی در چاه های یکی از میادین نفت فلات قاره ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

شبیه سازی جریان همرفت در یک میکرومدل شکافدار برای مخازن نفتی ترکدار
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

شبیه سازی فرازآوری مصنوعی، به وسیلۀ نرم افزار PIPE SIM در یکی ازچاه های مخازن جنوب غرب ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

آشکارسازی و شناسایی شکاف ها در مخزن با استفاده از نمودارهای پتروفیزیکی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

معرفی شرکت‌های برتر نفتی جهان شرکت رویال‌داچ‌شل
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تأمین انرژی فرایند نمک زدایی از نفت خام با بهره گیری از استخر خورشیدی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تکاپوی عربستان و غرب برای کاهش اهمیت تنگۀ هرمز در مبادلات جهانی نفت خام
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی درآمد شرکت های تابعۀ وزارت نفت در قانون بودجۀ سال 1391 و مقایسه آن با بودجۀ سال 1390
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

نگاهی به سامانۀ‌ دیسپچینگ نفت و گاز شرکت ملی نفت ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ارزیابی معماری سازمانی شرکت ملی نفت ایران از دیدگاه کارشناسان منابع انسانی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی وضعیت موجود و راهبردهای آتی حوزه منابع انسانی در شرکت های بین المللی نفت
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی تطبیقی ابزارهای توسعۀ منابع انسانی در شرکت ملی نفت ایران و شرکت های پیشرو
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مروری بر چالش ‌ها و راه کارهای جذب و نگه داشت سرمایه ‌های انسانی در شرکت ملی نفت ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

توسعه و پویایی منابع انسانی، تحقق افق 1404 صنعت نفت
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

نیروی انسانی؛ سرمایۀ واقعی شرکت ملی نفت ایران نیروی انسانی؛ سرمایۀ واقعی شرکت ملی نفت ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |


Home | All volumes | All issues | All articles