Journal archive for Google Scholar Robot!

Scientific Journal of Exploration & Production Oil & Gas

ماهنامه علمی اکتشاف و تولید نفت و گازVolume 1393, Number 117 (2014-11)


شکل گیری و خصوصیات فیزیکی و شیمیایی قیرهای طبیعی(بیتومن) در منطقه کلک بیشه(شمال شرق پل دختر، استان لرستان)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مطالعه شبیه سازی روش های سیلابزنی شیمیایی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

آنالیز AVO به شیوه نمودارهای هودوگرامی در دشت گرگان
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی و تحلیل آماری عوامل و علائم فوران چاه های نفت در حین حفاری فراتعادلی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

نرم افزار طراحی جداری به منظور بهینه سازی روش جداره گذاری در چاه های جنوب غرب ایران همراه با مطالعه موردی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی ویژگی های پتروفیزیکی سازند ایلام در مرز دو میدان نفتی اکتشافی جنوب ایران با استفاده از داده های لرزه نگاری، چاه نگاری و آزمایش چاه
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی خصوصیات ژئوشیمیایی سنگ های منشاء احتمالی در جنوب ساری- شمال ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

آلودگی محیط زیست ناشی از مواد پرتوزای طبیعی(NORM) در فرایند استخراج نفت و گاز
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بازنگری چینه شناسی زاگرس: سازند تله زنگ
| [PDF-FA] | [XML] |

فرایند به کارگیری تکنولوژی مخازن هوشمند
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تحلیل الگوهای به کارگیری نوآوری باز در صنعت نفت مطالعه موردی: شرکت استاتاویل و شل
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مطالعه ی وضعیت نفت و گاز در کشورهای اوپک
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

نقش سرمایه اجتماعی در مدیریت دانش: با نگاهی به صنعت نفت ایران و جهان
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

رژیم حقوقی دریای خزر و چهارمین نشست سران کشورهای حاشیه آن
| [PDF-FA] | [XML] |


Home | All volumes | All issues | All articles