Journal archive for Google Scholar Robot!

Scientific Journal of Exploration & Production Oil & Gas

ماهنامه علمی اکتشاف و تولید نفت و گازVolume 1384, Number 27 (2005-11)


رخداد
| [PDF-FA] | [XML] |

همایش روز ملی ایمنی و آتش نشانی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

کلاس بندی منطقه ای خطر در تاسیسات صنایع نفت
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

اثر مقاومت ژله ای دوغاب سیمان نفوذگاز در جلوگیری Static Gel Strenght
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی پدیده مخروطی شدن آب در مخازن نفتی رانش آب
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ازدیاد برداشت از مخازن نفتی به روش میکروبی MEOR
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بهبود بازیافت مخازن نفتی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ارزیابی ریسک در اکتشاف ذخایر هیدروکربنی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

آنالیز شکستگی ها و ژئومکانیک چاه با استفاده از نمودارهای تصویری
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی تغییرات لرزه ای با تطبیق خصوصیات مخزن آسماری میدان گچساران در محدوده چاه شماره -31
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

انواع پلات فورم های کربناته, براساس ویژگی های ژنتیکی (قسمت دوم)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

طراحی و ساخت سنگین ترین پایه سکوی نفتی ایران توسط کارشناسان ایرانی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |


Home | All volumes | All issues | All articles