Journal archive for Google Scholar Robot!

Scientific Journal of Exploration & Production Oil & Gas

ماهنامه علمی اکتشاف و تولید نفت و گازVolume 1384, Number 25 (2005-9)


روش های اصلی تجزیه و تحلیل تغییرات صعودی فشار
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

رخداد
| [PDF-FA] | [XML] |

تولید متانول از دی متیل سولفید (DMS) توسط با سلیوس ها
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

کاربرد شبکه های عصبی مصنوعی در مهندسی نفت
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

کاربرد نظریه فراکتال ها در مهندسی نفت
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بازیافت گاز از مخازن گازی کم فشار با تزریق نیتروژن
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

کاربرد آزمایشات Water Injection / Fall off به جای Draw Down/ Build up در چاه های توصیفی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مطالعه رفتار AVOمخزن ماسه سنگی غار, میدان نفتی ابوذر (اردشیر) در شمال غرب خلیج فارس (قسمت پایانی)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

کنترل شن توسط Expandable Sand Screen
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

افزایش کنترل دقیقTVD در حفاری افقی به وسیله Rotary Steerable System RSS در میدان نفتی فروزان
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

کاربردVSP چهاربعدی در EOR
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

کاربرد چینه شناسی لرزه ای در اکتشاف نفت گیرهای چینه ای خلیج فارس
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

انتقال تکنولوژی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

توان تولید شرکت نفت گچساران 3/3 درصدافزایش یافت
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |


Home | All volumes | All issues | All articles