Journal archive for Google Scholar Robot!

Scientific Journal of Exploration & Production Oil & Gas

ماهنامه علمی اکتشاف و تولید نفت و گازVolume 1384, Number 24 (2005-8)


تهیه نخستین نرم افزار متخصص انتخاب گل حفاری چاه های نفت و گاز کشور
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

رخداد
| [PDF-FA] | [XML] |

نکات ایمنی در رابطه با گاز سولفید هیدروژن
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

جلوگیری از خوردگی در محیط های گازی ترش با روش پایدارسازی P‏H
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

سیستمی هوشمند برای مدلسازی یکپارچه مخازن
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ارزش نفت سنگین در اقتصاد آتی ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

خصوصیات رئولوژیکی و سینتیکی سیستم های تشکیل ژل در EOR
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مطالعه رفتار AVO مخزن ماسه سنگی غار, میدان نفتی ابوذر (اردشیر) در شمال غرب خلیج فارس (قسمت دوم)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تخمین تراوایی از طریق نگارهای چاه پیمایی در مخازن کربناته و ارتباط آن با زمین شناسی برای تعیین تراوایی نواحی بین چاه ها(قسمت پایانی)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

گردش پیوسته سیال حفاری حین اتصال لوله های حفاری
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

میدان نفتی الکتریکی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

کاربرد چینه شناسی لرزه ای در اکتشاف نفتگیرهای چینه ای خلیج فارس
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ضرورت توسعه دانش مدیریت پروژه
| [PDF-FA] | [XML] |


Home | All volumes | All issues | All articles