Journal archive for Google Scholar Robot!

Scientific Journal of Exploration & Production Oil & Gas

ماهنامه علمی اکتشاف و تولید نفت و گازVolume 1393, Number 116 (2014-10)


ارزیابی مقایسه ای روش های ازدیاد برداشت GAGD و WAG
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی رفتار بازدارنده های محلول در آب در کاهش نرخ خوردگی واحد نمک زدایی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی اشباع گاز باقیمانده در اثر پیشروی آبده در یکی از میادین گاز میعانی ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

استفاده از نگارها جهت تعیین تنش های برجا روی دیواره ی چاه های نفتی؛ مطالعه ی موردی یکی از میادین نفتی جنوب ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مقایسه ی کیفیت قرائت ابزار صوتی BCS درحفره ی 17/5 اینچ در دو حالت برداشت نمودار (هم مرکز و غیرهم مرکز بودن ابزار با حفره ی چاه) در یکی از چاه های شرکت نفت مناطق مرکزی ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

معرفی و بررسی سازند پروده در برش های مزینو و کمرمهدی در جنوب غرب طبس
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

کاربرد سیستم گزارش اعمال و شرایط ناایمن در مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست؛ مطالعه ی موردی دکل حفاری دریایی شرکت توسعه ی پتروایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بازنگری چینه شناسی زاگرس: سازندهای شهبازان و کشکان
| [PDF-FA] | [XML] |

ساختار مالی قراردادهای مشارکت در تولید؛ مطالعه ی موردی در اندونزی و پرو
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مقایسه  ی تطبیقی چالش ها و راهبردهای شرکت های بزرگ نفتی فراملیتی در فرآیند توسعه ی فن آوری
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

صنعت نفت عراق و چشم انداز پیشرو
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی رابطه ی ابهام و تعارض نقش و عملکرد شغلی؛ مطالعه ی موردی در شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

گفتگوی اختصاصی ماهنامه اکتشاف و تولید با دکتر عمادی
| [PDF-FA] | [XML] |

موافقت نامه های همکاری در خصوص ازدیادبرداشت
| [PDF-FA] | [XML] |


Home | All volumes | All issues | All articles