Journal archive for Google Scholar Robot!

Scientific Journal of Exploration & Production Oil & Gas

ماهنامه علمی اکتشاف و تولید نفت و گازVolume 1384, Number 23 (2005-7)


بیش از 19 هزار میلیارد ریال برای پروژه های در دست اجرای مناطق نفت خیز جنوب هزینه شده است
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

رخداد
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ایزوسیانات ها در محیط کار و شناخت خطرات آنها
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

جلوگیری از خوردگی در محیط های گازی ترش با روش پایدارسازی PH
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

کاربرد نظریه فراکتال ها در مهندسی نفت
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

شبیه سازان جدید مخازن و امکان مدل نمودن روش های IOR
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مطالعه رفتار AVO مخزن ماسه سنگی غار, میدان نفتی ابوذر (اردشیر) در شمال غرب خلیج فارس
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تخمین تراوایی از طریق نگارهای چاه پیمایی در مخازن کربناته و ارتباط آن با زمین شناسی برای تعیین تراوایی نواحی بین چاه ها
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

کاربرد میکرواسفرهای سیلیکاته (HGS) درسیالات حفاری
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تصحیح دینامیکی و اثر آن بر پالس لرزه ای
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی اثر فشردگی رسوبات, جریان سیالات و انتقال حرارت در مهاجرت هیدروکربن با ارایه مدل عددی در سازندهای کنگان و دالان
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مهندسی ارزشی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بیش از 19 هزار میلیارد ریال برای پروژه های در دست اجرای مناطق نفت خیز جنوب هزینه شده است.
| [PDF-FA] | [XML] |


Home | All volumes | All issues | All articles