Journal archive for Google Scholar Robot!

Scientific Journal of Exploration & Production Oil & Gas

ماهنامه علمی اکتشاف و تولید نفت و گازVolume 1384, Number 22 (2005-6)


بزرگترین پروژه تزریق گاز جهان
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

رخداد
| [PDF-FA] | [XML] |

بهداشت حرفه ای
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

معرفی پارامترهای موثر در انتخاب سیالات حفاری
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

برنامه ریزی موفق پروژه های ازدیاد برداشت از مخازن نفت EOR
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

چالش های پیش رو در بهره برداری از مخازن نفت سنگین
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

حفظ شدن, تجزیه و تخریب نفت در مخازن (قسمت پایانی)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مکانیزم جذب آسفالتین بر مینرال های سازنده مخازن نفتی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

انواع رسوب نمک های معدنی مکانیسم های تشکیل آنها در صنعت نفت
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

پیش در آمدی بر ابزار تست ساق مته فول بور
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

روش های مختلف لرزه نگاری (قسمت پایانی)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مناطق گازخیز زاگرس و قسمت ایرانی خلیج فارس
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

چالش های مبارزه با گرم شدن هوا
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

فناوری جدید
| [PDF-FA] | [XML] |


Home | All volumes | All issues | All articles