Journal archive for Google Scholar Robot!

Scientific Journal of Exploration & Production Oil & Gas

ماهنامه علمی اکتشاف و تولید نفت و گازVolume 1391, Number 91 (2012-11)


استفاده از زمین‌آمار چند نقطه‌ای در مدل‌سازی سه بعدی شکستگی‌ها در مخازن کربناته
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

استفاده از روش مومنت جهت به دست آوردن رسانایی و شعاع کره مدفون
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

شبیه‌سازی دو‌بعدی رسوب نمک‌های معدنی در نواحی اطراف دیواره چاه در یک مخزن گازی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

پ‍‍‍یش بینی خصوصیات PVT نفت خام براساس اجزای مولکولی تشکیل دهندۀ سیال مخزن
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

سیلاب‌زنی با مواد فعال‌کنندۀ سطحی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

امکان سنجی روش های متداول ازدیاد برداشت در میدان مشترک گاز میعانی پارس جنوبی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

روش هاو مزایای اختلاط نفت خام
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مدیریت مخازن مشترک
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ازدیاد برداشت، تلاش جهانی برای برداشت بیشینه نفت
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

آشنایی با تاریخچه و فعالیت های پژوهشکده از دیادبرداشت از مخازن نفت و گاز
| [PDF-FA] | [XML] |

مصاحبه‌ با مهندس کریم زبیدی، معاون بررسی طرح‌های منابع هیدروکربوری در مدیریت برنامه‌ریزی تلفیقی شرکت ملی نفت ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

نقش تفکیک جایگاه مالکیت مخازن از مدیریت تولید در تولید صیانتی از مخازن
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ازدیاد برداشت در صنعت نفت ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

صیانت از ذخایر هیدروکربوری و تولید بهینه از میادین نفت و گاز کشور
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ازدیاد برداشت؛چالش ها، فرصت ها و ضرورت ها
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |


Home | All volumes | All issues | All articles